Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Mar 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ 9/3/16 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀA¥Éè¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀÄUÀ¼ÉÃgÀ 26 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA> PÉJ-35 Dgï-8358 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀ®ªÀÄ°è 25ªÀµÀð ¸Á:zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  ¨ÁUÀ® PÉÆÃmɬÄAzÀ zÉøÁ¬Ä-¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀA.J¦-25  «-6468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ PÀA¥Éè¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀ zÀ°è ªÀÄÈ¥ÀnÖzÀÄÝ, zÁåªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, Q«UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/16 PÀ®A 279,338, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 9/3/16 gÀªÀÄzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÁ¸ÀgÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄzÁ¸À, 35 ªÀµÀð, eÁw zÁ¸ÀgÀÄ, ¸Á:UÁtzÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀªÀÄÄT zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è M§â£É EzÁÝUÀ 1) gÁªÀÄÄ ²PÀëPÀgÀÄ vÀAzÉ PÀA¨ÁgÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ2) PÉ. ¥ÀæºÁèzÀZÁj vÀAzÉ PÀA¨ÁgÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ¸ÉÆÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀÆ. 8000/- ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉCAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2016 PÀ®A 323, 355, 392, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ 9/3/16 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀªÀÄÄT zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è  zÀ±Àð£À DzÀ £ÀAvÀgÀ w¥ÀàgÁdÄ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ vÉgÀ½zÀ ªÉÄïɠ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ J¯ÁèjUÀÆ nà PÀÄr¸À®Ä  PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ »jAiÀÄ QjAiÀÄgÉ£ÀßzÉà ¥sÁ®ÄvÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©.eÉ.¦. nQmï PÉÆqÀ¢zÀÝgÀÆ ±Á¸ÀPÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §A¢zÁÝgÉ xÀÆ CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ  22 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ eÉé£À°ègÀĪÀ 10,500/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ ²PÀëPÀgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 16/2016 PÀ®A 323, 324, 392, 504, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ 5/3/16 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 8/3/16 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯É ªÀÄÄAqÀgÀVAiÀÄ ©¹HlzÀ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉ ºÁUÀÆ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ 50 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 16 aî CQÌ ( 8 QéAl¯ï) CA.Q.gÀÆ. 8,000/- 1 ªÀiÁ¤lgÀ, CA.Q. gÀÆ. 15,000/- 1 ¹¦AiÀÄÄ CA.Q.gÀÆ. 20,000/- 2 ¨Áålj CA.Q.gÀÆ. 40,000/   1 JA¦è¥ÉèÃAiÀÄgï CA.Q.gÀÆ. 3,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 86,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÀvÀå¥Àà PÀ®§ÄgÀV  G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥Á zsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯É ªÀÄÄAqÀgÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/16 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.