Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Mar 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ:04-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ  §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:qÉæöʪÀgï, ¸Á:UËqÀ¥Àà£ÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ UÁrAiÀÄ°è CªÀgÀ Hj£ÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hj£ÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå vÀAzÉ qÉƼÀîAiÀÄå 50ªÀµÀð, ¸Á:¨sÁjÃVqÀzÉÆrØ AiÀÄgÀdAw  FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/14 PÀ®A. 341, 323, 504, 506,  L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

CPÀæªÀÄ PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «oÀ×¯ï ¸ÁPÁ ¸Á:E®PÀ¯ï  ಆದಾಪೂರ FvÀ£ÀÄ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.52/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ವೆ.ನಂ.52/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆನಂ.53 ರಲ್ಲಿ 30 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.51 ರಲ್ಲಿ 29 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ.ನಂ.53 ರಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ, ಸರ್ವೆ ನಂ.52/1 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸರುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಬೇಕು ಎಂದು ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  49/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

     ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ¥ÁUÀzÀ ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀ 2)±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀ 3) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.79/2/2 ಕ್ಷೇತ್ರ1 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ..80/2/3 ಕ್ರೇತ್ರ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸರುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  50/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

       ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1)  «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀAiÀÄå ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ 2) ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà §zÁ«Ä ¸Á: E®PÀ¯ï    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.81/1 ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  51/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್.ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)   CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
     ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ )¥ÁAiÀiÁ¯ï vÀAzÉ eÉÆåÃwUÀA¢ü ¸Á:ºÀħâ½î 2) ±ÁªÀıÁVjzsÁgÀ ¸Á:ºÀħâ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ. 76/3-ಡಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂ,74/6  ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ  ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  52/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ)  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
      ದಿನಾಂಕ 23/12/2013 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆÃd ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ   gÀªÀgÀÄ   ಆದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ.ನಂ.73 ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ .ನಂ.73/ಡಬ್ಲೂ  ಕ್ಷೇತ್ರ 3 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ  ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೇ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  53/14 PÀ®A. 379,420 ಐಪಿಸಿ.& ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.3,42,43,& ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಲಂ.4(1),4(1ಎ) CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
        ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ ಕಾವಲೇರ್ ,  28 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಲ್ಲಿನಮಡಗು.  FPÉAiÀÄÄ ಮಹಾದೇವ ಕಾವಲೇರ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ, ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು  ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾ , ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲೆ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಂಡ, ಮಾವ, ಅತ್ತೆ  ಮುರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನೀನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ, ದರಿದ್ರ ಕಾಲಿನವಳು, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೊಗಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಸೂಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 4/03/14 ರಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿನಗೆ ದಿನಾಲು ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕಟ್ ಸೂಳೆ, ನೀನಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿನಮಡುವು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ನೀನೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾ ಬಂದೀದಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೋದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಡಲೇ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ದಬ್ಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 70/14 ಕಲಂ 498 (ಎ), 504,323, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡೆನು.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 04-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ PÀ®AzÀgï¸Á§ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀlUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.35 E.«.-636 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À¢AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw HgÁzÀ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ- PÉÆmÉÃPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°è PÀj«ÃgÀ¥Àà£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÉÆUÀ먀 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ®APÉ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð eÁw £ÁaiÀÄPï,G:ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ªÀlUÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ  ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 26/2014 PÀ®A; 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.03.2014 gÀAzÀÄ     47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.