Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 05-02-18 gÀAzÀÄ  1130  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ/ªÀÄÈvÀ ªÀĺɧƧ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EJ¥sï-1726 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀiÁvÀà½-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛ ¸À°PÁå¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £Á¬Ä gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £Á¬ÄUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ¤UÉ vÀ¯É E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±À FvÀ¤UÉ §®ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 05-02-18 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ªÀĺɧƧ FvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀð, jªÀÄì gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸Àà±Àð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-02-18 gÀAzÀÄ 2025 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 11-02-18 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀĺɧƧ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀiÁ»w J¸ï.ºÉZï.N. Dgï.JA.¹.AiÀiÁqÀð oÁuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.PÀ®A: 37/18  PÀ®A 279,337,338,L.¦.¹.  £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
À  ದಿನಾಂಕ 11/02/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೇಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನಿಂದ .ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳು ²æÃ.²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÉE© ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 36/ಇಜಿ 0163 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಗಾಯಾಳು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಣ್ಣಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಷರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ 36 3395 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ ¸À°ÃA¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀæµÀgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ      FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನೆಡಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನವನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2018 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ  ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ; 11.02.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ Hero Honda Splendor pluse ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ KA-33 J-9767 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲಾರಿ ನಂಬರ AP-37 TA-2959  ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ, ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂದೆ ಮಶಪ್ಪ, ವಯಾ||25ವರ್ಷ, ಜಾ||ಮಾದಿಗ, ||ಮೇಸನ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಕೊರ್ತುಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮ ಪೋ ನಂ 9606678088 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:16/2018 PÀ®A: 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.