Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Dec 2013

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
:: ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï,dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï, dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉåUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
          ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉå UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß  ¸À»¸ÀĪÀ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦üqÀÄUÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÉ.
1] ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  :-              : 9480803801
2] ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-        : 9480803802
3] ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-       : 9480803820
4] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  :-           : 9480803822
5] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ :-         : 9480803821
  ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, 28ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ [§tfUÀ], ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À, vÁ:PÀĵÀÖV, ºÁ:ªÀ: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ §Ä¢Þ¨sÀæªÀÄuÉ DVzÀÝPÉÌ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è, vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ E®è, vÀ£Àß ¨Á¼Éé ºÁ¼Á¬ÄvÀÄ CAvÁ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ:17/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-10UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀĹÌAiÀÄ ªÉÄãï PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤Ãj£À°è fV¢zÀÄÝ, G¹gÀÄUÀnÖ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÁÛ PÀ«vÁ¼À ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁªÁå¦ÛAiÀÄ eÉÆüÀzÀgÁ²PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 66£Éà G¥ÀPÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA:143, ¦.M.£ÀA:7gÀ ºÀwÛgÀ CA§tÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉð §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ;-18/12/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RaÃvÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-15 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉßúÁ ¥ÀAPÀÑgÀ ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ 31 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr,   ¸Á;-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬĸÀ®Ä ªÉÆèÉÊ°UÉ ªÉÄøÀeï ªÀiÁrj CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉý §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  1-ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉ¢zÀÝ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1255/-ºÁUÀÄ 1-¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1-¸É®PÁ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ 18-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹.JªÀiï.¹ JzÀÄjUÉ CA©PÁ ªÉÊ£ïì ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï ,ªÀAiÀÄ:44ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:¥Á£ï±Á¥ï , ¸Á: PÉÆÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3365/-, ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ. 1000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.260/2013 PÀ®A.78 (3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.
                eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄäzÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 750-00, N/¹ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà CªÀ£À «ZÁgÀuɬÄAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: F½UÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §ÄQÌAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV dÆeÁl £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.12.2013 gÀAzÀÄ  112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.