Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Oct 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 09-10-2019 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢AiÉƧâgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 09-10-2019 ºÁUÀÆ 10-10-2019 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà E¢ÝzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-10-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 11-10-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ Qð PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖAvÀºÀ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ (CQ-24,000/-gÀÆ) £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.