Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 13.05.2012 gÀAzÀÄ PÀA§¼ÀwÛ UÁæªÀÄzÀ C£ÀAvÀ¸ÉãÁ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®ªÀÄä FPÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà, 55 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀA§¼ÀwÛ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀtÚ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆUÉzÁgÀ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:-15.05.2012 gÀAzÀÄ 1] «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, PÀA¨ÁgÀ 2] C£ÀAvÀ¸ÉãÁ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚPÀA¨ÁgÀ3] FgÀªÀÄä UÀAqÀ C£ÀAvÀ¸ÉãÁ ¸Á: J®ègÀÆ PÀA§¼ÀwÛ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¸ÀtÚ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå §åzÀÄ ¸ÀÄwÛUÉ , PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽùzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A: 504,323,324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÁ§UÀqÀØ , ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ ¸ÀzÀå 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «±Á¯ÁQë 3 ªÀµÀð fêÀAvÀ EzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2-3 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ZÉ£ÁßV fêÀ£À ¸ÁV¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ C®èzÉà vÁ£ÀÄ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÄr gÀAqÉ CAvÁ dUÀ¼ÀªÁr EAzÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ vÁ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä §AzÀÄ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½UÉ , vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £Á£Éà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:29/2012 PÀ®A:498(J) 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CAPÀ°ªÀÄoÀzÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ.14-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è CAPÀ°ªÀÄoÀzÀ°è ªÀÄoÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¥ÉÃgÀ® vÉÆÃlzÀ°è ©¢ÝgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¨sÀgÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¹¦¹-214 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 15-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î ºÁ:ªÀ: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ ªÀÄvÀÄÛ £É®Äè ºÀÄ°è£À §t«UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 2 aî eÉÆüÀ, 5 aî £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉ F jÃw 46,000/- QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. F DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætÂUÀ¼À fêÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 05/2012 WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÉÆ°¸ï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è N.¹ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ¸Á§AiÀÄå FvÀ£ÀÄ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀizÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ §gÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ N.¹ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt 1270=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj N¹. ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀvÀUÀ¯ï gÁªÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:54/2012 PÀ®AB 78[111] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:15/05/2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Àà @ UÀ§ÆâgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB55 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1080/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ 146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.