Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è (1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ (2) §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB20 (3) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 45 ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:121/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 26 (2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 23 (3) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 22 J®ègÀÆ ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:120/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ §mÉÖ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÉÄãï PÉãÁ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Æ eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃjUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 66 £Éà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉãÁ®zÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 13/2013 PÀ®ªÀÄ: 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.08.2013 gÀAzÀÄ 268 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   40,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.