Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jan 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üà vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ mÁmÁ J.¹.E.ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.E. ªÁºÀ£ÀzÀ°è wAwt¬ÄAzÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §AzÀ 1) ºÁeÁ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä 2) ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 3) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà 4) wªÀÄätÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ 5) gÀ« vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 6) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ªÀiÁ¢UÀgÀÄ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ½UÉ F jÃw dUÀ¼À DqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ vÀ¯É ºÁPÀÄwÛà CAvÀ CAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, DUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ¯É ºÁQzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 04/2014 PÀ®A; 143.147.323.504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-14/01/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಾಸ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಾಳಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಾಬುರಾವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಎಂ-7913.ರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ ಸಾ;-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಯನ್ಸ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಎಂ-7913 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ  ಕೆ.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ವಯಾ 10 3-ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:-ಮಾನ್ವಿ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಎಡಕಿವಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014.ಕಲಂ,279,304(J) ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
               ¢£ÁAPÀ:14-01-2014 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAlɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzï, 40ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄ vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À  vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÀÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, ªÀĤPÀAoÀ, ²æÃPÁAvï J®ègÀÆ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 AiÀÄÄ-6542 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï UÁr £ÀA PÉJ-29 ©-9999 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÀ ªÀÄUÀ ªÀĤPÀAoÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, ²æÃPÁAvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ. DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A. 279,337,338, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


             ¢£ÁAPÀ: 14-01-2014 gÀAzÀÄ 1700  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁ¼À ²æêÀÄw §ÄdÓªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ gÁA¥ÀÆgÀÄ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ vÀ£Àß HjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ £ËvÁ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ¯Áj £ÀA:J.¦.-16 AiÀÄÄ-8037 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° E½¸ÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1120 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Cwà ¨sÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ  AiÀÄAPÀtÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV aQvÉì PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ F WÀl£ÉAiÀÄÄ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 PÀ®A 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 13.01.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï ªÀ:45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ vÀAzÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀ:22 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:«zÁåyð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ 23 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£ÀߪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014 PÀ®A;ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.01.2014 gÀAzÀÄ  63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.