Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ: 20.09.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄĤAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ vÀAzÉ qÉæöʪÀgï ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgï G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉÆÃgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ agÁqÀ®Ä CPÀÌ-¥ÀPÀÌ ºÉÆ®UÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 447, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ, 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà, 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà, 29 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ,6) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 7) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÀrØ, 25ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ,MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) dqÉ¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà, 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 9) «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå, 26 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 10) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ, 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 11) ºÀ£ÀĪÀÄgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 12) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà, 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 13) ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ, 30ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 14) ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 28ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À 15) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ,28ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À 16) §¸ÀªÀgÀrØ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, 28ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, 17) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, 32ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, 18) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, 34ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À 19) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, 20) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: J®ègÀÆ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ  ²æà J¸ï.JA. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 5040/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ 12 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.  275/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2012 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    30,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.