Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¦ügÁå¢ ®ªÀPÀıÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: §UÉïï G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¢: 21-10-2013 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ®Qëöäà qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ  ªÉƺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ¸ÁºÉçºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 23, ªÀÄĹèA «zÁåyð ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-28-«-9250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁAiÀiÁgÁªÀiï ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: §UÉïï G: ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/13 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ:21-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA:2 ºÉZï.¹./r¹Dgï.©/2013 ¢£ÁAPÀ:13-10-2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ C°UÀqï f¯Éè GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:1181/2013 ¢£ÁAPÀ:24-09-2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ »A¢AiÀÄ°è §gÉzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå £Áå¬ÄPÀ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ C°UÀqï gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀvÀæ ¸ÀA: /2013 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¹Dgï.¦¹ 156(3) CrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÉÃAzÀæ ¹AºÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀd¥Á® ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À ¨Á§Ä¯Á¯ï PÁl£ï «Ä¯ï£À°è ¦ülgï PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ 3) ಮಾಲನ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಸಾ:ಗದಿಯಾ ಚಾವುಪೂರು ಠಾಣೆ ಅತರೌಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಿಗಡ4)  ಪೊಪಿ ಸಿಂಹ @ ಪೊಪ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಸಾ:ಗೂಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಾಲಿಮುಕಿಮಪುರ  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¨Á§Ä¯Á¯ï & eÉÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¯Éçgï UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀd¥Á® ¹AºÀ FvÀ¤UÉ ¦ülgï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ gÀÆ.18000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¹PÀ ªÉÃvÀ£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 43 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼À 18.000/- gÀÆUÀ¼ÀAvÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß DUÁUÀ PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ 43 wAUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà £ÀÄAV ºÁPÀ®Ä DgÉÆæ ಕಪೀಲ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಬಾಬುಲಾಲ ಆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಲ್ ಎಮ್.ಡಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಅರಿಹಂತ್  ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಟ್ -583201 ಹೊಸಪೇಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ºÁUÀÆ  EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ:28-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ HlzÀ°è «µÀ ¨ÉÃgɹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV vÀ¤SÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉà EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ §qÀªÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ 43 wAUÀ¼À ¨ÁQ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ »A¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:93/2013 PÀ®A:406.302. ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ PÉ.UÉÆëAzÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G:CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÁ.ªÀ: gÁVªÀiÁ£ÀUÀqÀØ ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ಅಟೋ ಚಾಲಕನಿದ್ದು, ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಅಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ¨ÉÆA¨Á¬Ä EvÀgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಾವು ಗೋಲಿ ಆಟವಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಈತನು ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A.323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.10.2013 gÀAzÀÄ  73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.