Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Aug 2015

Reported Crimes

                                     
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw CA§æªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà  ªÉÄAlUÉÃj 25 ªÀµÀð ¸Á-²Ã®ºÀ½î  ºÁ/ªÀ   ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è.FPÉUÉ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj 30 ªÀµÀð ¸Á: ²Ã®ºÀ½î vÁ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೂ ವರೆ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ   ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷೀಣೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಡೆಯುವುದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ.22-07-2015  ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj 30 ªÀµÀð ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj 37 ªÀµÀð zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj. 35 ªÀµÀð£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj 33 ªÀµÀðgÀUÀqÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÉÄAlUÉÃj 60 ªÀµÀð ¸Á- J®ègÀÆ ²Ã®ºÀ½î vÁ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮೇಗಳಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು   ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು  ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ನೀನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ತರದಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗೀ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 PÀ®A 498(J),323,504,506, L¦¹ & 3, 4 & 6 r.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

                          ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ @ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ,25 ವರ್ಷ,ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾಃ ಎನ್.ಹೊಸೂರು, ತಾಃಮಾನವಿ, ಹಾಃವಃ ಮನೆ   ನಂ.1-3-349, ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಆಶಾಪೂರ ರೋಡ್  ರಾಯಚೂರು.  FPÉAiÀÄ ಮದುವೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಅನ್ನದಾನಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ,ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಫೀಸ್, ಮನೆ ನಂ. 3-7-25,ಬೇರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು.  ಇತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10-2-2014 ರಂದು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತವರು ಮನೆಯವರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ 1-1/2 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಮತ್ತು 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ನಂ 167/2015 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 506, ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 4 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
   ¢£ÁAPÀ.05-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 25 ªÀµÀð,  eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï.FPÉÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 1 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀwÛ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï£À°è ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁV ¨É¼ÀUÉ ¤ÃgÀÄ ¸Á®¢zÀÝjAzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉ ¹A¥Àr¸À®Ä vÀA¢zÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦gÁå¢ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2015 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
ದಿನಾಂಕ 31-7-2015 ರಂದು ಮೃತ ರಾಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ವಯಾ 4 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹಡಪದ ಸಾ: ಯಾಟಗಲ್. ತಾ: ದೇವದುರ್ಗಾ.FvÀ£À ಮನೆಯವರು ದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ಯ ನೀರಮಾನವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಂಬಾರ ಬೊಗಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ರಾಜು ಈತನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಸಾಂಬಾರ ಬೊಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲು ಹೋಗಿದ್ದುಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಡುವ ಸಾಂಬಾರ ಬೊಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಮೈ ಕೈಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಇಲಾಜು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೀಮ್ಸ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ  ದಿನಾಂಕ  5-8-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹಡಪದ ಉ: ಕುಲಕಸುಬು ಸಾ: ಯಾಟಗಲ್ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗಾ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.21/2015PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2015 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.