Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C²é¤ ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ E BLUE HERO HONDA SPLENDAR PRO K.A.36 W.6198 CHESSI NO. MBLHA10ADB9A09671 ENGINE NO.HA10EHB9A12141 C.Q.gÀÆ.35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2012 gÀAzÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï , G: ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á; EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.41/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:9.02.2012 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ §AzÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 11 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 62,761/- gÀÆ; ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 57,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ PÀ® ZÉÊ£ï 11,000/- MlÄÖ 1,30,761/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß½zÀ 11 d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀƸÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À, vÁ:ಜಿ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 380, 109 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ sgÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀeÁ£À£À D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »r®Ä 1) CdgÀĢݣï vÀAzÉ RªÀÄgÀÄ¢Ý£ï ¹zÀÝQ , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA,G:¥sÀnð¯ÉÊdgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è JPïìPÀÆånªï , ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1275/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ J.f mÉ¯ï ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.800/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.JªÀiï.±ÉnÖ PÁgÀlV (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ £ÀUÀgÀzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀȵÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀªÀÄAiÀÄå 59 ªÀµÀð, ¸Á: GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ £ÀUÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï vÀUÀ°zÀ ªÉÊQÛUÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 6025/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:18/2012 PÀ®A B 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, vÁ®ÆQ£À UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2010 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀƸÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß CPÀÌ »jAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÉÊgÉ 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ F UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À¢AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀæµÀgï fÃ¥ï Rj¢¸À¨ÉÃPÁVzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2,00,000/- ®PÀë gÀÄ .ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjªÀÄzÀ CAf vÀ£Àß 9 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 2.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 498(J) 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ 1961 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 03/02/2012 gÀAzÀÄ 1500 jAzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¨sÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ §Ä¼ÀîAiÀÄå ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ FUÉÎ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀÄ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁzÁUÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃjà CAvÁ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Æ ºÉÆzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A-323, 324, 504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:03.03.2012 gÀAzÀÄ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: «zsÁåyð ¸Á|| D¦ü¸Àgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«ÄäUÉ w¥Éà UÉƧâgÀ ºÁPÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.©. 7102 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ.J. 36 n.J.5510 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©AV £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©AV £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÄ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| D¦ü¸Àgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 194 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢Ã CAvÁ dUÀ¼À vÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ dA§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A 341, 324, 504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ