Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                                                            PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æà f.ªÀÄĤgÁd¥Àà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. gÀªÀjUÉ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.90/1 gÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁj, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.25-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.90/1 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£À¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ±ÉÃR¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ 15 ¦üÃlÄ D¼À GzÀÝ, 30 ¦üÃlÄ CUÀ®zÀµÀÄÖ UÀÄAr vÉÆÃr C.Q.gÀÆ.100000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ PÀ®è£ÀÄß ¨sÀƫĬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÁA¥Éæ¸Àìgï ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36-6577 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  80/12 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 3, 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ. & ¤AiÀĪÀÄ 4(1J) JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÞ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                        zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:PÀ«vÁ ¸ÀªÀiÁd ( PËëjPÀ) G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:DvÀÆÌgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À  ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ E£ÀÄß £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ        ¢:20-06-12 gÀAzÀÄ dégÀ DAiÀiÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ G§â¸À ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1) qÁ:¸ÀAfêÀ±ÉnÖ CªÀÄÈvÁ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) qÁ: gÀ« CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ aQvÉì ¤ÃqÀzÉà aQvÉìAiÀÄ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹gÀĪÀzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ              ¢:25-06-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÉÊzÀågÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:39/2012 PÀ®A: 304(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
                    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:25-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄ ZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆÃ-ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀgÁd ¤®AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è §¸ÀìªÀÄä 65-ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÀA§Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ §»zÉð²UÉAzÀÄ (¸ÀAqÀ¸ïUÉ) £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀ½UÉ JªÀiïr,£ÀfÃgÀ 30-ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gÀ. PÉJ.36/J-3691.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁgÀ£À ±À§Ý ªÀiÁqÀzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼À §®UÀqÉAiÀÄ »A¢£À ¸ÉÆAlPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ®vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV, ºÉ§ânÖ£À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄäqÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A.279, 337. L.¦.¹..  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2012 gÀAzÀÄ   137 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.