Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       CmÁæ¹n ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 16.10.13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ  ¦üAiÀiÁð¢ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ @ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಡುಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾ: ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಈತನು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರ ಹೊಲಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16/10/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿರೆಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರ್ ಶಾಪಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಅವಾಛ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á¨ï, ªÀÄĹèA ¸Á: »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï2] ªÀÄ»§Æ§ ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï, mÉîgï,   ªÀÄĹèA ¸Á: »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï3] ¨Á§Ä ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á¨ï, ªÀÄĹèA ¸Á: »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï 4] ±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà , ªÀqÀØgï, ¸Á: »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï , EªÀgÀ ¥ÉÊQ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ  °TvÀ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  ªÀiÁ¤é ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.213/2013 ಕಲಂ,504,307,323,,ರೆ/ವಿ34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಯಿದೆ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕಾರ ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦ügÁå¢ SÁzÀgÀ©Ã UÀAqÀ £À©¸Á¨ï UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á.UÀÄrºÁ¼À. EªÀ¼À ªÀÄUÀ gÁeÁ¸Á¨ï£ÀÄ ¢.04.06.13 gÀAzÀÄ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á¨ï qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ, 22 ªÀµÀð,   2) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ AiÀÄgÀ¢ºÁ¼À, 19 ªÀµÀð,  3) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ, 28 ªÀµÀð,   4) ªÀĺɧƧ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï, 36 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á.UÀÄrºÁ¼À vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  EªÀgÉÆA¢UÉ  mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÀ®Äè vÀgÀ®Ä ªÀÄlÆÖgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt J.4 ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ gÁeÁ¸Á¨ï£À §mÉÖ, ªÉƨÉʯï, ¨É¯ïÖ & ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆlÖ£ÀÄ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ PÉgÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄUÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:.05.06.13 gÀAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06.06.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄlÆÖgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£À°è gÁeÁ¸Á§£À ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¢£ÁAPÀ:.06.06.13 gÀAzÀÄ gÁeÁ¸Á¨ï£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¥ÀæPÁgÀ PÀ®A.174(¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉà DgÉÆævÀgÀÄ ¢.£ÁAPÀ:05.10.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. gÁeÁ¸Á§£À ±ÀªÀzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝgÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/13 PÀ®A.504,506,302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕಾರ ¥ÀæPÀgÀt  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ: 16-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-20 ಗಂಟೆಯ ಚುಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ  ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ    DgÉÆæ ಶಿವಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸೂಗಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, 48 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಜಂಗಮ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಚುಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ. FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ,ಕ.ರಾ.ಪೋ.ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಮ್ . ಪಿಎಸ್ ಐ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ  ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ ಎಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲ 1)ಮಟಕಾ ನಗದ ಹಣ ರೊ.64,500/-2)ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ3)ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು 4) ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು  5) ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಾಂಗ್ ಮೋಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ 500/- EªÀÅಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013 ಕಲಂ:78(111) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ.
  
C¸Àé¨sÁªÀÅPÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ n.© SÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrvÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmɯï£À°è PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:16-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¦£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmɯï£À°è ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ n.© SÁ¬Ä¯É ªÀÄvÀÄÛ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrvÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.23/2013 , PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.10.2013 gÀAzÀÄ  89  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900  /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.