Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 20-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ dA§¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð  ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ  G: QgÀt CAUÀr ªÁå¥ÀgÀ  ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.33 ಜೆ-9298 ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï  G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FPÉಯ ಗಂಡನಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗನೋಡಿ-ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ   ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಡವಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಎಡಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಅಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ, ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಚೀಪ್ಪಿಗೆ  ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಚಿದ ಗಾಯ ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:131/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 20-10-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-10 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¥ÀAZÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ: DzÉ¥Àà ¨ÁqÀ®ªÀgÀÄ, 18ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) 9 £ÁPËmï ©Ãgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 380 JAJ¯ï C¼ÉAiÀÄļÀîªÀÅ C.Q. 423/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2) 19 Mjf£À¯ï ZÁAiÀÄì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄļÀîªÀÅ C.Q.1,064 /- gÀÆ. ¨É¯É »ÃUÉ MlÄÖ 1487 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ: 20-10-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß( ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ) ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¥ÀAZÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, eÁw: F½UÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1] 39 Mjf£À¯ï ZÁAiÀÄì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2) 9 N¯ïØ lªÀgÀ£ï ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 2376 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 285/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.10.2013 gÀAzÀÄ  36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.