Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 11-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ªÀAiÀÄB43 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ §tfUÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄjzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ °ÃqÀgÀUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ ¤ªÀÄä »AzÉ AiÀiÁjzÁÝgÉ §tfUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EzÉà PÀ°è¤AzÀ PÉÆ°©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ²ªÀgÁd FvÀ£À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 341,504,506,427 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2011 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,800 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.