Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä dUÀzÀgï ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiË®¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 30 ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¥sÉÆãï£À°è ¨ÉÊzÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀiË®¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÆ PÉüÀÄwÛ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ KPÁ KQà vÀ£Àß°zÀÝ QæPÉÃmï ¨Áåmï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¬Ä ªÀĺÁAvÀªÀÄä ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 25, gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ºÀmÉÖÃgï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 30 J¯ÁègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2013 PÀ®A 504, 323. 324 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.17-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉõÉä vÁAqÁ dUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zsÀ¤PÉ¥Àà ºÁUÀÆ 2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á.gÉõÉä vÁAqÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð eÁ.®A¨Át G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§UÀr vÁAqÁ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÆÃw¯Á®¤UÉ zÁj «µÀAiÀÄzÀ zÉéõÀ¢AzÀ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A.341, 504, 324, gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ.17-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢
gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zsÀ¤PÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ.48 ªÀµÀð eÁ.®A¨Át ¸Á.§UÀr vÁAqÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà Z˺Áít ®A¨Át 2) GªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ ®A¨Át 3) ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á.§UÀrvÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉÃ, £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦ügÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ »AzÀPÉÌ £ÀÆQ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2013 PÀ®A.504, 324, gÉ/«.34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2013 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.