Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Dec 2013

Reported Crimes

                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
 ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï,dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï, dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉåUÀ½UÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è  ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
          ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆ£ï ¸ÀASÉå UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄlPÁ/ UÁåA©èAUï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß  ¸À»¸ÀĪÀ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ F ¸ÁªÀiÁfPÀ ¦üqÀÄUÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÉ.
1] ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  :-              : 9480803801
2] ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-        : 9480803802
3] ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ:-       : 9480803820
4] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  :-           : 9480803822
5] ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ :-         : 9480803821
  ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 17-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¯Á¯ÉøÁ§ @ ¯Á¼ÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J.37 n.J1920 ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA: PÉ.J.37 n.J 1920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀÄ UÀÄqÀØzÀ E½eÁj£À°è PÀAPÀgï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¤°è¹zÀÝjAzÀ, mÁæöåPÀÖgï M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ CzÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ºÀwÛ ¨ÉæÃPï ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¤°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ mÁæöåPÀÖjAiÀÄ §®UÁ°AiÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæöåPÀÖj ºÀjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ. E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á : PÀ«vÁ¼À vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 153/2013 PÀ®A; 279.304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G; ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀUÀgÀ£Á¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 50 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ªÀUÀgÀ£Á¼À 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 40 G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀÆ£ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 3)ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èªÀÄUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; ªÀgÀUÀgÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ D¹Û ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J-2 FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉñÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉPÉÌ ªÀÄÄPÉÌà ©zÀÄÝ £É®PÉÌ PÉqÀ«, J-1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊ UÀ¼À ªÉÆÃt PÉÊ PɼÀUÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆt PÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ, vÉÆqÉUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀUÀ½UÉ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, ¨sÁj M¼À¥ÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©r¸À®Ä ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2013 PÀ®A; 448. 504. 326. 324. 323. 354. 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ:-17-12-2013 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JAPÉÌ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §½UÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 450-00 , ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 17.12.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಬಸಪ್ಪ   ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ರಾಯಚೂರುರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ  ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸನ್ 2008 ರಿಂದ 2011 ರ ವರೆಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ 22.75 % ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ತಿಪ್ಪೇಶ ಹಿಂದಿನ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಗರಸಭೆ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿ ಸರಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 238/2013 ಕಲಂ 409, 420 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.12.2013 gÀAzÀÄ  52 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.