Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ»Ãgï¥ÁµÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¸ÀAn ¸ÁA§AiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-PÀÆå-1553 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj vÁ»Ãgï¥ÁµÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012  gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÀ®A: 355/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÀªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÁå£À¥Àà gÀªÀjUÉ  ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼À«zÀÄÝ,E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ:-07/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-UÉÆãÁ¼À, vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶ£ï¤AzÀ £É®Äè PÉƬÄì¹zÀÄÝ, £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà D£Àéj ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-ºÀjd£À,¸Á;-UÉÆãÁ¼À vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¸Àé®à £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĶãï PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è ²ªÀUÁå£À¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè PÉƬÄì¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ §zÀÄ«£À°è wgÀÄUÀĪÁUÀ ¸Àé®à PÉƬÄÝzÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆlzÉÆA¢UÉ ÉDvÀ£À  CtÚ¤UÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ DvÀ£À  CtÚ£À vɯÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw, vÁ¬Ä, vÀªÀÄä¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A: 155/2012.PÀ®A.143,147,148,323,504,326. ¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:UÉÆãÁ¼À FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÁUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 2-JPÀgÉ 16-UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ F d«Ää£À°è 1-JPÀgÉ d«Ää£À£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ  vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ  ²ªÀ¥Àà£À  ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è 2-ªÀiÁgÀÄ £É®Äè ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. eÁ;-ºÀjd£À,¸Á;-UÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà£À  ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-08/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AqÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ²ªÁå ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è UÀzÉÝ PÉƬÄÝzÀÝgÀAvÁ PÉýzÀ¼ÀAvÀ¯Áè ¤ªÀÄUÉ HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ DvÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§A¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzsÀ DvÀ£À  vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¨ÉÆÃzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄj¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ qÀħâPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉÆæ zÁåªÀªÀÄä, ºÉƼÉAiÀĪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀÄä F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃj E§âgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2012.PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149.L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  09.12.2012 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.