Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ :22-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ²æúÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ: 45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:D£Àéj FÃvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ:382)ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀ:25 E§âgÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ  §AzÀÄ  zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁªÀ¯Éà ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ zÀ©â PÀ°è¤AzÀ §®zÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,   EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A. : 323,324,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà ªÀAiÀiÁ- 55 eÁw-®ªÀiÁtÂ, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 FvÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢: 21-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ £ÀA-2 gÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DvÀ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ,®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà , PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á- UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 J®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀªÉÄìĹzÉÝªÉ CAvÁ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ¼É ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EªÀ¤AzÀ¯Éà dUÀ¼À EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2012 PÀ®A 504, , 324, 506 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                    ¢£ÁAPÀ: 23.09.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¸Éâ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 36/n©1715 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÉzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀÄ ªÉÄ樀 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ qÁ§ ªÀÄÄAzÉ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà gÉÆÃr£À GvÀÛgÀzÀ §¢AiÀÄ°è E½¹ C°èzÀÝ eɸÀ̪ÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆgÉzÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°è wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.C®èzÉà mÁæöå£ïì ¥sÁªÀÄðgï £À JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà dƤAiÀÄgï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:195/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                  ¢£ÁAPÀ ¢: 23-09-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¸Á¯ÁUÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÉPï qÁå«Ä£À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ «zÁåyð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄAaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄî®Ä ºÉÆÃzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà «zÁåyð ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj qÁå«Ä£À°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 31/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®èzÉÆrØ 25ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,G-J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á-vÀ¥ÀàUÀÄAqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ gÀ¦üPï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgï¸Á§ 2) ªÀĺɧƧ 3) eÁ¤AiÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À  vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ UÀÀuÉñÀ£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ¯É CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ  ''®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÉ §eÁgÀzÀ°è ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀ¦üÃPï FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï d»gÀÄ¢Ýãï 35ªÀµÀð,ªÀÄĹèA G- n.« ¸À«ð¸ï ¸Á- ¸ÀgÉÆÃf¤ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀi˯Á£Á n.« ¸À«ð¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£À Dgï.J¸ï.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢ÝÃ£ï  FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAUÀr KPÉ vÉUÉ¢gÀÄªÉ ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ n.« UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÉ fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.