Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀiÁ®zÉÆrØ FvÀ£À  ªÀÄUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀiÁ®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 08.09.2013 gÀAzÀÄ mÁåçPÀÖgï EAf£ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ EgÀĪÀ MqÀØ£ÀÄß zÁl¨ÉÃPÉAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï EAd£ï ¥À°ÖAiÀiÁV DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                    ¢:07-09-13 gÀAzÀÄ 21-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ zÉøÁ¬Ä 35 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ gÉrØ G:ªÀQîªÀÈwÛ ¸Á:±À¼ÀîV vÁ;ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ï ºÁ.ªÀ. ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï UÁr £ÀA KA-33 L-5870 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §ÄAPÀ®zÉÆrØUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ CUÀ¸ÀgÀzÉÆÃrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J 33 J 1255  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ PÀlÖgÀÄ PÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ UÀ½UÉ  ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUɨÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀºÀ dRAUÉƽ¹ D¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï qÉæêÀgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ºÉÆV C°èAzÀ ºÉÃaÑ£À E¯ÁdÄUÁV BLDE D¸ÀàvÉæ ©eÁ¥ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ  ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:  09-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-30 §AzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/13 PÀ®A:279.337.338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.« PÁ¬ÄzÉ  CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
           ದಿನಾಂಕ 08-09-13 ರಂದು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå AiÉÄÃzÀ¯ï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & PÀÆ° ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«. FvÀ£À  ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಜಾಗ ಇರಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಲಚಮಯ್ಯ ªÀÄƪÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಸಿಂಧನೂರು ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆವು. ಮಾನವಿ ನಗರದ .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮೊರನೇಯ ಗೇಟ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಸರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ರಾಹೀಲ್ ಖಾನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಕೆ-1970 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಎಡಗಡೆ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಬಲ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಲಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ತೆರೆಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲ ಹಾಗೂ ಎಡಮೊಲಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರೆಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮೊಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿದ್ದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 184/2013 ಕಲಂ 279, 304() ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 .ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ¢£ÁAPÀ;-07/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-¥Á®ÆÛgÀÄ,vÁ;-GgÀĪÀPÉÆAqÀ  f;-D£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ. DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA.PÉ.J.34-J-8858.£ÉzÀÝgÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ-gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¸Àì£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¥ÉÆÃvÁß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À PÁPÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Àì£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É dA¦UÉ ¥ÀÄn¹zÀÝjAzÀ §¸Àì£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÉÆUÀ먀 ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ªÉÆäPÁ FPÉUÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀAUÀ£ÁxÀgÉrØ FvÀ¤UÉ  §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß½zÀ §¹ì£Àß°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉý §gɬĹzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  172/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 24 eÁ;ºÀÆUÁgÀ ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ F ªÉÆzÀ®Ä PÀĶ×V vÁ®ÆQ£À ©dPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÉÆç FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ¨ÉüÀ¹ E§âgÀÆ PÀÆr ¨ÉÃgÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß vÁ£Éà ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. E£ÉÆߧâ£À ¸ÉßúÀ ªÀiÁr fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉä£À Qæ«Ä£Á±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìUÁV vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìÃUÉ ¹Azs£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ;7-9-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀ: 45, eÁ: ºÀÆUÁgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ®ZÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À 50 ªÀµÀð, eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À.¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀA.40 gÀ°è eÁUÉ EzÀÄÝ, F eÁUÉAiÀÄÄ ¦gÁå¢ CvÉÛAiÀiÁzÀ UËgÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è EzÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ.¸ÀtÚ §ÄqÉßøÁ§ vÀAzÉ §AzÉøÁ§ 50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. F eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁr E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-08/09/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®è PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ PÀ®è PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄݪÀgÉà F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  174/2013. PÀ®A.143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¦gÁå¢ «ÄAiÀiÁå¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð, eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À 30 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ   vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéµÀ«zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ¼À »AzÉ E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁr E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-08/09/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀ®è PÀA§UÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉà E°è PÀ®è PÀA§ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj  CAvÁ PÉüÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 1]ªÀÄĪÀiÁÛeï¨ÉUÁA UÀAqÀ «ÄAiÀiÁå¸Á§ 35 ªÀµÀð.ªÀÄĹèA. 2).G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ §AzÉð¸Á§ 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA.  3).ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ 35 ªÀµÀð. J®ègÀÆ ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀnÖUÉ, ºÀUÀ΢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ, M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  173/2013. PÀ®A.143, 147, 148,504,323,324,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ:08-09-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೇತಾಜಿ ನಗರದ ಕಲ್ಲೂರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪಿ.ಎಸ್..(ಕಾ.ಸು) ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.42.300/-, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄನ್ನೆ ನಂ.141/2013 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ. ಯ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ:08-09-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಅಮಲ್ ದೇವದಾಸ ತಂದೆ ಟಿ.ಎನ್. ದೇವದಾಸ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ: 07 ತುಂಬಾಯಿಲ್ ಹೌಸ್, ಮೂಲೆಡಮ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ (ಕೇರಳ) ಹಾ.. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೇಔಟ್ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ತನ್ನ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ. ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ .ಎಂ... ನಂ.352795057030735 ಮತ್ತು 352795057030743 .ಕಿ.ರೂ.13.300/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸದ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-25 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಾನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚೆಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಾರು 20-21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 56 ಇದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.140/2013 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.09.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,800 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.