Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Nov 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 20/2/15 gÀAzÀÄ0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Á¯ÁQë UÀAqÀ ºÀjñÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ±ÁgÀzÀ ¤ªÁ±À ªÁUÉñÀ £ÀUÀgÀ ºÀjºÀgÀ f¯Éè zÁªÀtUÉgÉ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ºÀjºÀgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36 J¥sï-1090 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌzÀ°è E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ PÀĽvÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr §¹ì£À QqÀQ¬ÄAzÀ 2-3 ¸Áj vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQ ªÁAw ªÀiÁrzÀÄÝ  D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À ªÁå¤n ¨ÁåV£À°èzÀÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV vÀA¢zÀÝ 1) 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ. 1,50,000/- 2) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ eÉÃqï ºÀªÀ¼ÀzÀ ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ.65,000/- 3) 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉèÃ¸ï »AiÀÄgï jAUïì CA.Q. gÀÆ. 65,000/- 4) 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ ªÀÄÄwÛ£À ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ. 1,50,000/- 5) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀÄÄwÛ£À PÉ£Éß ¸ÀgÀ¥ÀuÉ CA.Q.gÀÆ. 15,000/- 6) §AUÁgÀzÀ CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁn CA.Q.gÀÆ. 9,000/-    7) 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ qÉʪÀÄAqï £ÉPÉèøï CA.Q.gÀÆ. 1,16,760/- 8) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄuÉ ¸ÀgÀ ¸ÀtÚzÀÄÝ CA.Q.gÀÆ. 17,000/- 9) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ CA.Q.gÀÆ.15,000/-  ( ºÀgÀ¼ÀÄ «Ä²ævÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ) »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 6,02,760/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ   oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/15 PÀ®A 379 L¦¹ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 22/11/15 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ PÀ®ÆègÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ aUÀ¼ÀîzÀ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà eÁw AiÀiÁzÀªÀ 40 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 AiÀÄÄ-9099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ aUÀ¼ÀîzÀ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ PÀ®ÆègÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ£À §®ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ¯É, E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¹gÀªÁgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/15 PÀ®A 279,304 (J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    

              ¢£ÁAPÀ:-23/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 30ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð.gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄ®èAiÀÄå. E§âgÀÆ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ¤UÉ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆqÉ¢zÀÝ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÝPÉÌ  DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà  eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-eÁVgï eÁqÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ºÁUÀÆ F ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ¸ÉÃj DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉUÉ «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ §A¢¢Ý K£À¯Éà JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¥ÀÄ£ÀB §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÝgÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  254/2015  PÀ®A-323, 324, 504 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಡೇರ, ವಯಾ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ತಂದೆ ಮೃತ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡಗಿನಾಳ ಹೋಬಳಿಯ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 18 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಮೃತನು ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ  1,80,000 ರೂ. ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಲಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಮಹಿಂದ್ರ ಫೈನಾನ್ಸದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಾರದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲದ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೃತನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಆಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೃತನು  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-11-2015 ರಂದು 3.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23-11-2015 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 41/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ: 23.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ zÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÉÄøÀ£ï PÉÉ®¸À, ¸Á: ºÀ¼ÉÃ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ, ºÀnÖUÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 5700/- ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2015 gÀAzÀÄ 44 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.