Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Mar 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                         ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ- 19-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13-45 jêÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃn ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ  4-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁåPÀ¯ï vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ.      FvÀÀ¤UÉ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmɬÄAzÀ 5-45 UÀAmÉUÉ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì zÉêÀzÀÄUÀð §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-20 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw F »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÄݧA¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀë¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀqÉAiÀÄ C¨sÀåyð ¸ÉÆÃwzÀÝ PÁgÀt ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 19-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ J¹ìJ¹Ö ºÁ¸ÉÖ¯ï »AzÉ UËqÀgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).wªÀiÁägÀrØ vÀAzÉ: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, 2)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: UÀAUÀ¥Àà, 3)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆPÀ̯ï, 4)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå,5)DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ: VqÀØ¥Àà,6)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆç PÁgÀ¨ÁgÀ, 7)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ eÁw ªÀqÀØgÀÄ, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. 8)gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀؤAvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß JwÛ JqÀUÉÊ, JqÀUÁ®Ä, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É JwÛºÁQ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀPÉÌ gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2015. PÀ®A-143, 147, 148, 307, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
       AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-       
ದಿನಾಂಕ 18-03-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ 1 ½ ವರ್ಷದ ಮಗಳಾದ ದುರುಗಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆನಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .CAvÁ ²ªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ     G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀÆeÁjzÉÆrØ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿ;-19/03/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದುರುಗಣ್ಣ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಂಗಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಸ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಅಗಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರವುದರಿಂದ  ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಿಗಧೀಪಡಿಸಿದ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿನಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿ:-19/03/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರೂ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯೆಕ್ತಿಗಳು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಸರಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಲುಕ್ಸಾನು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/2015.ಕಲಂ,427,ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು Public Preporty Damage Act-ಕಲಂ.3 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


                  ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-      
ದಿನಾಂಕ 19-3-2015 ರಂದು 2015 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ, ಉ: ಕುಲಕಸುಬು ಸಾ: ಬುಡಮ ಜಂಗಮ ನಗರ, ವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ರೋಡ ಮಾನವಿ. 9535734818.ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ‘’ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಿ.ಮಾರೇಶ ವಯಾ 8 ವರ್ಷ ಈತನು ಮಾನವಿಯ ನೇತಾಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22-2-2015 ರಂದು ರವಿವಾರ ದಿವಸ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಿ. ಮಾರೇಶ ಈತನು ಓಣಿಯ ಹುಡುಗರ ಸಂಗಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿಯ ಸಮೀರ್ ಎಂಬುವವರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವನ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹುಡುಗರು ಊಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಾರೇಶನು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ ಹುಡುಗರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಾರೇಶನು ಊಟವಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಗ್ನದ ಜನರ ಮಧ್ಯ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದರೂ ಆಮೇಲೆ ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ತಾವು ಮನೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆಯಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 85/2015 ಕಲಂ ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 
ಹೆಸರು :-ಬಿ. ಮಾರೇಶ                                       ತಂದೆ ಹೆಸರು : ಬಿ. ಅಂಬಣ್ಣ 
ತಾಯಿ ಹೆಸರು : ಸಾವಿತ್ರಿ
                                   ವಯಸ್ಸು :- 8 ವರ್ಷ,                                           
ಜಾತಿ :- ಬುಡುಗ ಜಂಗಮ
                                  ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :- 2 ನೇ ತರಗತಿ                              
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು : ಕನ್ನಡ
, ತೆಲುಗು
ಎತ್ತರ       :- ಅಂದಾಜು 4  ಫೀಟ್                               ಮೈಕಟ್ಟು :- ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು
ಬಣ್ಣ          :-  ಎಣ್ಣೆಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ                                     ಚಹರೆ :-  ಅಗಲವಾದ ಮುಖ,    ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮುರುವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು,  ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು  ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು
          ªÉÄîÌAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¹PÀÌ°è ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 19.03.2015 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದೆರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 19.03.2015 ರಂದು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ರಾಯಚೂರುಗೆ ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ವೇಗಾ ಸ್ಕೂಟರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಇ.ಬಿ.9916 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ- ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ನ್ಯೂ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಕೂಟರದಿಂದ ಇಳಿದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರ ಫೋನ್ ಅಂತಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಎ.3507 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಿಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕಾಲಿಗಳ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರಿನ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇಯೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವುಂಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
    
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
          ¢£ÁAPÀ-19-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î £À¢AiÀÄ zÀqÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §UÉÎ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæºÁèzï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ï ¥Ánïï, 35 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀÚt,  GzÉÆåÃUÀ-UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¢üPÁj aAZÉÆr EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.KA 36 TB-3004  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ wgÀÄ¥Àw, 27 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-°AUÀzÀºÀ½îî «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö ºÉÆAzÀ®èzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2015 PÀ®A: 4(1A) ,21 MMDR ACT  & 379 IPC. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2015 gÀAzÀÄ            47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.