Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÉñÀAiÀÄå«. ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¬Ä PÀȵÀÖªÀÄä FPÉAiÀÄÄ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÀ¸À ºÁPÀ®Ä ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï zÁn ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ L.©. gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚ¸À ¥À®ìgï £ÀA: PÉJ 36/1985 £ÉzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀ ¥ÀPÀÌr ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ C®è°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA. «. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ D¢Ã¯ï¥ÁµÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-29-9274 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA.PÉJ-32-J¥sï-1302 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄRªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁeÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĻçƧ, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹA. ¯Áj QèãÀgï ¸Á: d»ÃgÀ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 6 d£ÀjUÉ   ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  285/2012 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt EªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âjUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ PÁªÀÄtÚ£ÀÄ  ºÉÆUÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-10-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ  »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A 504,323.324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®ªÀiÁt 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. EªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âjUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ  ºÉÆUÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-10-12 gÀAzÀÄ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÄïɠ £ÉÃ¥ÀºÁQ M¨ÉÆâç⠸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MzÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ, CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ   PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ DvÀ£À  CtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ. DvÀ£À  vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A 504,324,307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.