Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Dec 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
      
         ¢£ÁAPÀ 13-12-17 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ, £ÀA.PÉJ-36 EE-7639 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ CªÀÄgÁªÀw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ¤UÀÆ vÀ¯É M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 16-12-17 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 421/17 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀAvÀgÀ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À Dgï.f ¸ÉàõÁ°n D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-12-17 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ D §UÉÎ J¸ï.ºÉZï.N. ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄgÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ¢£ÁAPÀ 17-12-17 gÀAzÀÄ 0050 UÀAmÉUÉ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀUÀ¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 16-12-17 gÀAzÀÄ  1314 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï ¹ÃªÀiÁzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï UÉÆæÃvÀ ¸ÉAlgÀ ¥Áèl ¦-1, ¦-2 & J¸ï¦J¯ï 3 ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁl£ï f£À߸ÀðzÀ°è EzÀÝ ºÀwÛUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CAzÁd 882 QéAl¯ï ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 44,98,200/- ®ÄPÁë£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¨Á§Ä¯Á¯ï ¯ÁªÀÇn vÀAzÉ ±ÁåªÀiï¸ÀÄAzÀgï ¯ÁªÀÇn 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁªÁðr ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï PÁl£ï f£À߸Àð ¥Álð£Àgï (ªÀiÁ®PÀgÀÄ) ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-10-97/6 ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 13/17 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 18.12.2017 gÀAzÀÄ 80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.