Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


 

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÉ. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¹.JA.¹.AiÀÄ°è ¥ÀjZÁgÀPÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-4-33 ZÀªÀÄzÀæ §AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ r. gÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ägÁzÀ°èzÀÝ 2 vÉƯÉVAvÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ £ÉPÉèøï ,1 vÉƯÉAiÀÄ ¨Áæ¸ÉèÃmï ,5 UÁA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ,5 ¹ÃgÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 59,600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 2/2013 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 ¢£ÁAPÀ: 7.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ° PÁåA¦£À UÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÆêÉð¯ï ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ IÄDuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 10/2013 PÀ®A: 34,323,324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2012 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,900-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.