Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Mar 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ: 27-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ J¸ï.PÉ. PÁA§¼É ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁj zÉêÀzÀÄUÀð ªÀ®AiÀÄ EªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ±ÉÃPï±ÉÃA¢ ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀAa£Á¼À2) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAqÉ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:ºÀAa£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ತಮ್ಮ 1) PÉJ-36/n©-5533 mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ. 2) PÉJ-36/n¹-2045 mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500/- gÀÆ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ.ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ, ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಡೆದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ¤ÃrzÀÝgÀ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 43/2015 ಕಲಂ: 4(1) (21) ಎಂ.ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಮತ್ತು 379 ಐಪಿಸಿ ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

          ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ GtÂÚ vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁj zÉêÀzÀÄUÀð   FvÀ£ÀÄ  CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl vÀqÉAiÀÄ ¸À«ÄÃw ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ ZÉQÌAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ  ¢£ÁAPÀ: 26-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁ®ºÀ½î zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À ¤®Af PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï£À°è C.Q 2000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÉÆÃeï 735 mÁåPÀÖgï  ZÉ¹ì £ÀA. WXTB31419035704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-15 jAzÀ 03-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr mÁåPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ¯ÁzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2015  PÀ®A:   4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ wSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                          
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2015 gÀAzÀÄ            52 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.