Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢B27-12-2012gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è dgÀÄVzÀ CzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÆÃwzÀÝPÉÌ ²æà C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄĹèA [¦AeÁgÀ] ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀðGBªÀiÁf UÁæ.¥ÀA,¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁBPÀ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ UÉzÀÝ CzsÀåPÀëjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢B27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ 1] J.«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr 2] n.gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ N¯ÉÃPÁgÀ 3] ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAPÀtÂÚ 4] J.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA132/2012 PÀ®AB448,504,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 27-12-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ¨ÁdÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà PË®ÆgÀ 35ªÀµÀð, ªÉÄÃzÁgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸ÁB £ÀgÀºÀgÉ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁB PÀĵÀÖV fB PÉÆ¥Àà¼À  FvÀ£ÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 06 J 1453 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ 06 J 1453 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ DvÀ£À §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ §ÄdPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 367/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  28.12.2012 gÀAzÀÄ  107  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.