Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀ£À°è FUÉÎ 20 wAUÀ½¤AzÀ EªÉAUÉ¯ï ¸Éïïì & ¸À«ð¸É¸ï ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï PÀ®ÌvÁÛ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆlPï ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPÀ£°è qÉ©mï jPÀªÀj KeÉAmï  CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ »gÉPÀqÀ§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ PÀ¸ÀÖªÀÄgï EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆãï 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀĤAzÀ »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ w½¹zÀÄÝ£ÀAvÀgÀ 12.00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV¥ÉÆÃ£ï ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §AzÉãÀªÁeï vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: »gÉ PÀqÀ§ÆgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ JªÀiï. AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: ®QëöäÃ¥ÉÃmÉ PÀ®Äè¥ÀAmÁ   ºÀwÛgÀ J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2012 PÀ®A: 302 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ±ÁA¨sÀ« qÁ§zÀ°è DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢¤ß eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîj CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 3341,323,355,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                   qÁ|| AiÀıÉÆÃzsÀ EªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄ£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ ªÀĹºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀ¼ÉÆà CªÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÁV §AzÀªÀ¼ÀÄ? M¢Ãwä, KAiÀiï.. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, ¤£Àß £ÉÆÃrPÉÆAwä, ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛà £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛä CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012 PÀ®A:- 353, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÀnð¯ÉÃdgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èCzÉà UÁæªÀÄzÀ )CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14700/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                §¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 60ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÁB ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ FgÀtÚ ºÉÆ£Àß½î  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¸ÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸À¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÕzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1130-00, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï C.Q.gÀÆ.500-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß FgÀtÚ  ºÉÆ£Àß½î EªÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 337/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2009 gÀAzÀÄ 1) ²æà ªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 33ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: eÉÃgÀ§Ar. 2) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 48ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 36ªÀµÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. gÀªÀgÀÄMAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¢.²ªÀtÚ, 36ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ CªÀ£À ¸ÁPÀÄvÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìtÚ, 88ªÀµÀð, FPÉUÉ PÀtÄÚ PÁtzÉà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®è¢gÀĪÁUÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥À£ÉÆÃAzÀuÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀæºÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 25 MlÄÖ «¹Ûtð, 26 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁSÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A, 417,420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.11.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.