Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 6/4/16 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §Æ¢ð¥ÁqÀ 36 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EºÉZï-5975 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛ PÀÄgÀħzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-21 nJ-1101 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಸೈಯ್ಯದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಬಾಬುಚಾಂದ, ವಯಾ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಸಾಲಗುಂದ, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಬಾಷಾಸಾಬ ಇವರು ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-35-ಟಿ.ಆರ್-2704 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಗಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಕೊಡಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸದೇ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನವು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು 3 ಜನರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 68/2016 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w-
       ¦ügÁå¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÉÆÃj ªÀ:39, eÁ:§tfUÀ °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ. ºÁ:ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð.EªÀÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è JQì¸ï ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ §¼É «gÉñÀ¥Àà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-05/04/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:06/04/2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ 05-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀgÀƪÀiïzÀ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ, CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ   MAzÀÄ ¨sÁgÀvï UÁå¸ï ¹°AqÀgï ºÁUÀÆ UÁå¸ï N¯É C.Q 6500, MAzÀÄ 25 PÉ.fAiÀÄ vÀÆPÀzÀ D£ÀAzÀA ¨ÁæAqï CQÌ aî C.Q 1200/-, DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÆ C.Q 5000/- »ÃUÉ MlÄÖ 12700/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤rzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA :83/2016 PÀ®A. 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.         :                                                    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :07.04.2016 gÀAzÀÄ  118 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.