Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Feb 2017

Reported Crimes

                                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                                 
UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :
ದಿನಾಂಕ 14/02/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿzÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÁ¼ÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 40ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 2) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 3) gÉÃtÄPÀªÀé UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ gÀªÀjUÀÆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದ್ದವನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬರ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೇಳಲು   ಆತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ದೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಅವನ ಎಡ ಗೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ, ಭುಜದ ಹತ್ತಿರ ಕೀಲು ಸರಿದು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಇವನನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡಾ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡೋಣಾ ಅಂತಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಸೋಂಟಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ  ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ £ÀA. 44/2017 PÀ®A 504,323,326,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :
ದಿನಾಂಕ 9/02/17 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾgÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä vÀAzÉ ©üÃPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ;25 ªÀµÀð eÁ;®ªÀiÁt G;PÁ° ¸Á;¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ vÁ;ªÀiÁ£À« ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ¨ÁµÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà  2) ºÀA¦ vÀAzÉ ¨ÁµÁ 3) ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨ÁµÁ 4) ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¨ÁµÁ 5) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ 6) ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁµÁ  ¸Á;J®ègÀÆ ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ vÁ;ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ‘’ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿನ್ನೆ ನಾವು  ಹಸಿಮೇವು   ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿಮಮೇವು ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ EzÀÝ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 41/2017 ಕಲಂ 143.147.148.341.355.504,324,323.504.506  ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :
ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.40 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ಇರ್ಚೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ °ÃlgÀ ºÉAqÀ«zÀÝ 20 ºÉAqÀzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 400/- 2) MAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál°AiÀÄ°è vÉUÉzÀ ±ÁA¥À¯ï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ E®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.40 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ಶೇಷರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ತೋಟದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಂಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, 55 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ °ÃlgÀ ºÉAqÀ«zÀÝ 20 ºÉAqÀzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 400/- 2) MAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál°AiÀÄ°è vÉUÉzÀ ±ÁA¥À¯ï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ E®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017 PÀ®A. PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.40 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು-ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ °ÃlgÀ ºÉAqÀ«zÀÝ 20 ºÉAqÀzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 400/- 2) MAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál°AiÀÄ°è vÉUÉzÀ ±ÁA¥À¯ï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ E®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.40 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಜರಾಳ ಸೀಮಾದ ಇರ್ಚೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 62 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ °ÃlgÀ ºÉAqÀ«zÀÝ 20 ºÉAqÀzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 400/-2) MAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál°AiÀÄ°è vÉUÉzÀ ±ÁA¥À¯ï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ E®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ದಿನಾಂಕ: 14.02.2017 ರಂದು 14.40 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಬುರ್ದಿಪಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇಷರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮಾವಿನ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥Á®¥Àà, 70 ªÀµÀð, eÁ: CUÀ¸ÀgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೈಸೆನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr  DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀ aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ °ÃlgÀ ºÉAqÀ«zÀÝ 20 ºÉAqÀzÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 400/- 2) MAzÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál°AiÀÄ°è vÉUÉzÀ ±ÁA¥À¯ï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ E®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017 PÀ®A 273, 284 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :

ದಿ.14.02.2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ-1.ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸಾ;-ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈತನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ದಿ.13.02.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾನಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಶೆಟ್ಟರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ಸಿಂಧನೂರು-ಗಂಗಾವತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ..35-ಎನ್-0585  ಚಾಲಕ ಸಾ;-ಹೊಸಪೇಟ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಕಾರ್£ÀÄß ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಗೆ [ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ..35-ಎನ್-0585] ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕಟ್ಟಿದ್ದು ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಗಾಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟ ಇನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,EgÀÄvÀÛzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 21/2017.ಕಲಂ. 279. 338 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :15.02.2017 gÀAzÀÄ   136   ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   19000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                     ¥