Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jul 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ£ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-56 eÁw-®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÁ¼À¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£À ಮಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ-1 gÁd¥Àà @ gÁdÄ vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj  ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿಯುವುದು, ಇಸ್ಪಿಟ್, ಜೂಜಾಟ ಡುವುದು, ದುಡಿಯದೇ ದಿನಾಲೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ- 2 ±ÁAw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁZÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj ನೇದ್ದವಳು ಸಹಾ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಬೆಸತ್ತು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೊದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಂಸಾರ ಕೆಡಬಾರದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ 11 ¢ವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ¢: 20-07-2014 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è   UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ-1zÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯಲೇ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ- 3 ನೇದ್ದವನು ಬಿಡಬೇಡ ಅವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡು ಏನು ಆದದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/14 PÀ®A 498(J), 302, 109, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 19-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ,. MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ£À¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üüAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À  PÀ®è£ÀÄß AiÀiÁPÉ QwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ, ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀ®Äè QwÛzÁÝ£É ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ CAzÀÄ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀªÀgÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä C¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ  PÀ®Äè QwÛzÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢gÉãÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±ÀªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ°è DgÉÆæ gÀqÉØ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ,  £ÀAvÀgÀ DvÀ£À CtÚ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PɬÄAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è  CqÀØ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ  ªÀiÁ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CAV »rzÀÄ J¼ÀzÁr ºÉÆqÀzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 80/2014 PÀ®A:323.324.504.506 ¸À»vÀ 34,L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2014 gÀAzÀÄ    122  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    23,700 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.