Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀÄgɱÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 3) ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà gÀvÀߪÀé vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| FZÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¦ügÁå¢ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ-35eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ  ¸Á|| FZÀ£Á¼À  FPÉUÉ DªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®Äè ºÉÆUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-02-2014 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ   ¦ügÁå¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉ gÀªÀjUÉ  DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÁ®Ä wgÀÄ« PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉqÀ§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  53/14 PÀ®A. 341, 504, 323, 324, 448,  354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ;-03/02/2014 gÀAzÀÄ  gÁwæ 19-45 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢zÀÝV gÀ¸ÉÛAiÀÄ DzÀ¥Àà EªÀgÀ f£ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä   DgÉÆæ £ÀA§gÀ  1- E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ DAiÀÄ£ÀÆgÀ 45 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄĹèA ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV 1). Total Gambling Cash Amount 1180/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil 3). Mataka Chiti., W/r Nil 4) 1-Celkon Mobil W/r 300/- ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¹PÀÌ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA§gÀ 2  ¢¢ÝUÉÃgÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ, E§âgÀÄ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA.2.FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       ¢£ÁAPÀ;-04/02/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ AiÀiÁ¥À®¥À«ð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÆUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå §qÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á:-AiÀiÁ¥À®¥À«ð. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÉÃjzÀ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹ CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 1). Total Gambling Cash Amount 510/- 2). 1-Bal Pen    W/r Nil 3). Mataka Chiti., W/r Nil UÀ¼ÀªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2014. PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¦ÃAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀA§UÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ; ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À  gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆæ 1 ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀA§UÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 56 eÁ; ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÊUÀqÀ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÊUÀqÀ ºÀt ªÁ¥À¸ï DgÉÆæ 1£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉý ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ J°è¨ÉÃPÀAzÀgÀ°è ºÀt PÉüÀÄwÛà CAvÁ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ EªÀ£ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛDVzÉ CAvÁ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A 143. 147. 504. 326. 323. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀ°UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ºÁQzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 mÁÖPÀÖgï£ÀµÀÄÖ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C,,Q,, 16500/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  D.¨É. C. £ÀA: 01/2014 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ



¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2014 gÀAzÀÄ   60 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.