Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦gÁå¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÉAiÀÄÄwzÀÄÝ ºÉÆqÉvÀPÉÌ vÁ¼ÀzÉ ºÉAqÀw CzÉà UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÀݼÀÄ, CzÉ jÃw ¢£ÁAPÀ 24.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjvÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/13 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ: 06-05-2013 ರಂದು 20-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ 52 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ, ಸಾ:ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ಆತನ ದೂರದ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರವಿ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯ®Ä ದುಡ್ಡು  ಕೊಡು ಎಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು , ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತನು  ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು , ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಬೈಯ್ಯುವದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ , ತನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 193/2013 ಕಲಂ: 341,323, 504,506  ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇದೆ.

            ¢£ÁAPÀ:-02/09/2013. gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ.JA.Dgï.DAd£ÉÃAiÀÄå±ÉnÖ vÀAzÉ ¥ÀzÀÝAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð,  eÁ:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. ºÁ.ªÀ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.127/© gÀ 3-12 d«Ää£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1).JA.Dgï. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. 2).R¢ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á;-CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï   3).AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:-¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï  vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦gÁå¢ AiÀiÁPÉà ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ  F jÃw zËdð£Àå¢AzÀ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ JA.Dgï. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ F ºÉÆ® ¤£ÀßzÀ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ  ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ D.£ÀA. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ FvÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj £ÁªÀÅ F ªÀµÀð °ÃfUÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ DªÁV¤AzÀ F jÃw CqÀØ §gÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©rªÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ HgÀ°è dUÀ¼À ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/09/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2013.PÀ®A.447,341,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦ügÁå¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á; ºÀwÛUÀÄqÀØ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀjªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 50 ¸Á: PÀ¼ÀªÀÄ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀvÀÛ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ 3 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ DPÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ «µÀPÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀ CzÉà jÃw ¤£Àß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀÄvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2013 PÀ®A 143. 147. 448. 504. 323. 355. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 25.09.2013 ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26.09.2013 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜನತಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಗಲಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಂಕನ್ನು ಹೊರ ಒಯ್ದು ಟ್ರಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ,. 30,000/- ರೂ,. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟು ತೂಕ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ.ರೂ,. 25,000/- ಮಗಳು ಬಾಬಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಗುಂಡುಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 4 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ.ರೂ,. 08,000/- ಹೀಗೆ  ಒಟ್ಟು ರೂ,. 63,000/- ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಕನ್ನು ವರಪುತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಡೇ ಸಾಬ ಎನ್ನುವವರ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಕಳುವಾದ ತನ್ನ ಮಾಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಂvÁ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2013  PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.09.2013 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦gÁå¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÉAiÀÄÄwzÀÄÝ ºÉÆqÉvÀPÉÌ vÁ¼ÀzÉ ºÉAqÀw CzÉà UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÀݼÀÄ, CzÉ jÃw ¢£ÁAPÀ 24.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 25.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjvÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/13 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ: 06-05-2013 ರಂದು 20-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ 52 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ, ಸಾ:ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ಆತನ ದೂರದ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರವಿ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯ®Ä ದುಡ್ಡು  ಕೊಡು ಎಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು , ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತನು  ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು , ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಬೈಯ್ಯುವದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ , ತನ್ನ ಮನೆಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 193/2013 ಕಲಂ: 341,323, 504,506  ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇದೆ.

            ¢£ÁAPÀ:-02/09/2013. gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æÃ.JA.Dgï.DAd£ÉÃAiÀÄå±ÉnÖ vÀAzÉ ¥ÀzÀÝAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð,  eÁ:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. ºÁ.ªÀ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.127/© gÀ 3-12 d«Ää£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1).JA.Dgï. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. 2).R¢ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á;-CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï   3).AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:-¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï  vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦gÁå¢ AiÀiÁPÉà ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ  F jÃw zËdð£Àå¢AzÀ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆæ JA.Dgï. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ F ºÉÆ® ¤£ÀßzÀ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ  ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ D.£ÀA. 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ FvÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛj £ÁªÀÅ F ªÀµÀð °ÃfUÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ DªÁV¤AzÀ F jÃw CqÀØ §gÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©rªÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ HgÀ°è dUÀ¼À ¸Àj¥Àr¸ÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/09/2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2013.PÀ®A.447,341,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¦ügÁå¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á; ºÀwÛUÀÄqÀØ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀjªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 50 ¸Á: PÀ¼ÀªÀÄ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀvÀÛ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ 3 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ DPÉUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ «µÀPÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀ CzÉà jÃw ¤£Àß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀÄvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2013 PÀ®A 143. 147. 448. 504. 323. 355. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 25.09.2013 ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26.09.2013 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜನತಾ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಗಲಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಂಕನ್ನು ಹೊರ ಒಯ್ದು ಟ್ರಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ,. 30,000/- ರೂ,. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟು ತೂಕ 10 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ.ರೂ,. 25,000/- ಮಗಳು ಬಾಬಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಗುಂಡುಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 4 ಗ್ರಾಂ .ಕಿ.ರೂ,. 08,000/- ಹೀಗೆ  ಒಟ್ಟು ರೂ,. 63,000/- ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಕನ್ನು ವರಪುತ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಡೇ ಸಾಬ ಎನ್ನುವವರ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಕಳುವಾದ ತನ್ನ ಮಾಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಂvÁ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2013  PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.09.2013 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.