Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Apr 2014

Reported Crimes

     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
           ಫಿರ್ಯಾದಿ  SÁzÀgï ¨ÁµÁ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ°Pï, 26ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁj, vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ-2014 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:01-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಯರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ. ಟೀಮ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾದ 1) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ಜಾರಿ ನಿಷೇಧ ದಳ, ರಾಯಚೂರು 2) ವೀರಣ್ಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು 3) ರಮೇಶ ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಮ..ಎಸ್.., ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮ..ಎಸ್.., ಬಿ.ಡಿ. ಖಾದ್ರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.40, ಯೂಸೂಫ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.223, ಶಿವರುದ್ರಗೌಡ ಪಿ.ಸಿ.226, ಶಿವರಾಜ ಪಿ.ಸಿ.344, ನಾಥು ನಾಯಕ್ ಪಿ.ಸಿ.319, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಿ.ಸಿ.266 ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:17-04-2014 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ನವೋದಯ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂ.ಎಪಿ.21 .ಎಸ್.0855 ನೇದ್ದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಪ್ಪ @ ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, 36ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ, ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ನೇತ್ರಾವತಿ, ಆಲೆ ಅರಿವು ಮಂಡಲ, ತಾ: ಆಲೂರು (.ಪಿ) ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ವಾಹನದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 2.42.500/-ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಣದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2.42.500/-ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À C.Q.gÀÆ: 6,00,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,42,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt & ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï Dgï. zÀ¨Á° ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ.55/2014 ಕಲಂ.171(ಹೆಚ್), 188 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ. 31-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 24ªÀµÀð,ºÀjd£À ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á- CgÀPÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ 1)²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ2) ¨sÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà3)ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á- CgÀPÉÃgÀ C°èUÉ §AzÀÄ  FUÁUÀ¯É DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝgÀÄ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 1£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ  PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯ÉÆ ¨ÁqÀPÁªï £À£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2014. PÀ®A 324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ. 28-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ, 22ªÀµï, eÁw: ªÉÆÃrPÁgÀ, G: PÀÆzÀ®Ä ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: C¸ÀgïNt zÉêÀzÀÄUÀð. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  CtÚ ºÁUÀÄ CvÀ£À C½AiÀÄ J®ègÀÆ ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ£ï §eÁgï£À ¸ÀA¢üAiÀÄ°è£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®ZÀĪÀÄtÚ 2) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ®ZÀĪÀÄtÚ, 3) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ®ZÀĪÀÄtÚ, 4) ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 5) PÉÆAqÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 6) AiÀÄAPÀ¥Àà gÀÄPÀÌA¥ÉÃmï 7) ²ªÀÅ eÁ®ºÀ½î  J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ `` J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F ºÀA¢UÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄäªÉãÀ¯Éà ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆR¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ºÀA¢ MAiÀÄÄåªÁUÀ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛªÉ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.57/2014. PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  06 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2014 gÀAzÀÄ  71 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.