Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jan 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ಸನ್ 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà J£ï.£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 33ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA§gÀ mÉÊ¥ï-7-351 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆAiÀÄ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಲಾರಿ ನಂಭರ ಕೆಎ-36 ಎ-9412 ಮತ್ತು ಕೆಎ-36 ಎ-9445 ಇದ್ದ ಎರಡೂ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥನಾದ ಮೇಲಿನ ªÀĺÀªÀÄäzï £À¦üøïCºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï E¸ÁPï  ¸Á:n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ïgÉÆÃqï Fತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ರೂ 40000/- ರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2015 PÀ®A: 420  L¦¹   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:23/01/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀrºÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.FvÀನು ಠಾಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 21/01/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ à ¦qÀØ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ [ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ §tÚ, JvÀÛgÀ: 5 ¦Ãl, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ºÀ¹ÃgÀÄ PÀ®j£À ¹ÃgÉ gÉõÉä ¸ÉgÀUÀÄ,  PÉÆgÀ¼À°è fÃgÁ ªÀÄt ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ  §ÄUÀr PÀrØ & ¨ÉAqÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À PɼÀUÉ ©½ ªÀÄZÉÑ ] Fಕೆಯು ಕಾಚಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಕೊಡುವ ಕಾಳು ಕಡಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಚಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA; 11/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 19.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ನಿಲಕಂಠಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೊಳೇಚೆರ 50 ವರ್ಷ ಸಾ. ಕಾರಲಕುಂಟಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಾಯತ 46 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ. ಅಂತರಗಂಗಿ FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ  ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹೊಗೆದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 07/15 ಕಲಂ 143.147.447.504.323.506 ಸಹಿತ 149  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 23-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¦. ¸ÁUÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉ ¸À«Äw zÉêÀzÀÄUÀð.  gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ gÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.871  ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J.36 n.J. 3113 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgïUÀ¼À°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ gÁAiÀÄ°Ö vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ªÀiË£ÉñÀ, 20ªÀµÀð, mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.871 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ. 2) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ: ®ZÀĪÀÄAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ, 28ªÀµÀð, mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36 n.J. 3113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgï ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøïgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2015  PÀ®A:   4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ :-24-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ   7-30 ಗಂಟೆಯ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î ¬ÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï £À°ègÀĪÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¦AiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉvÁAiÀÄ¥Àà ¤®ªÀAfAiÀĪÀgÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:PÀjUÀÄqïØ ºÁ.ªÀ. CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ   gÀªÀgÀÄ CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ PÁ湤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §¸ïì ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆzÁUÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉ J 36 J 5480 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀUÀåAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á:eÁ®ºÀ½î                                                                                                                                                  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉUÉ UÁAiÀiÁUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀÄ JªÀiï J¯ï ¹ ªÉÄð£ÀAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.005/2015   PÀ®A-279 338 L.¦.¹ 187 L JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2015 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.