Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                 ದಿನಾಂಕ 30-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà eÁw:ªÀiÁ¢UÀ 45 ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÉÆPÁæt  FPÉAiÀÄÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ±ÀA±Á° vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 2] UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà  3] £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸Àì¥ï  4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà   5] ¸ÀtÚ FgÀtÚ vÀAzÉ §ÄqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà    J¯ÁègÀÄ eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉÆPÁæt   ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸುಮಾಡಿಸಿ ಕೊರ್ಟಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೂಗಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2013 PÀ®AB 143.147.341.323.504.506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 01-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï, vÁ : ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Áó±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¹ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ UÁ½¬ÄAzÀ ªÀÄÆUÀÄ & ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆÃV, ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ C¸ÀÛªÀåÀ¸ÀÜ£ÁV ªÁAwAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²ªÀ¨Á¬Ä @ £ÁUÀgÀvÀß gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ r.Dgï ¸ÀASÉå 14/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¦AiÀiÁð¢ü ¥Àæ«ÄüÁ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄAqÀ¯ï 56ªÀµÀð, eÁB £ÀªÀıÀÆzÀæ,                           GB ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.5 FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁ°zÁ¸À£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉà ¸Á® ªÀiÁr ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-10-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.5 gÀ  vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  38/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 01-10-2013 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÉ¸ÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ CPÀâgï ¸Á§  2) ªÀÄzÀgï ¸Á¨ï vÀAzÉ CPÀâgï ¸Á¨ï ¸Á: ºÀnÖ  gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀiÁ§Æ© UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ gÁd¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ªÀÄ»AzÁæ 475 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ mÁæöåPÀÖgï AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj F mÁæöåPïÖgï £À£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä CtÚ CªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÁåPÉà ¤£ÀUÉ mÁæöåPÀÖgï ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À PÀÆzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÁÎr CPÉAiÀÄ ªÀiÁAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄAlÄ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/2013 PÀ®A.504,323, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿ: 01-10-2013 ರಂದು 22-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಂ ತಂದೆ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ, 30 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ:ಟೆಂಪು ಚಾಲಕ ಸಾ:ಕೋಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹಟ್ಟಿ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಮಹಿಬೂಬ್ @ ದಾತು ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ 25 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಹಟ್ಟಿ2)ರಫೀ ಗಡದನಾಳ ಸಾ:ಹಟ್ಟಿ gÀªÀgÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವನು ಎಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಈ ಕಡೆಯಾಕೆ ಬಂದಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಯಾಕೆ ಬೈತಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವನು ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವ ಅಜೀಂಪಾಶಾ ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ:02 ನೇದ್ದವನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2013 ಕಲಂ: 341,323, 324, 504,ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ¨ï ¥Á±Á vÀAzÉ «ÄoÁ¬Ä ªÀi˯Á¸Á¨ï, ªÀÄĹèA, 35 ªÀµÀð, ZÀ¥Àà° ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ FvÀÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 1/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 CAUÀrUÉ §AzÀÄ ZÀ¥Àà° ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄVzÀ §½PÀ J¯Áè ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß PÀÆr ºÁQ ªÉÄîÎÎqÉ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄvÀÄÛ vÁqÀ¥Á¯ï ¸ÀÄwÛ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ jAiÀiÁeï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ C¥Àtð mÁQÃfUÉ ¦PÀÑjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦PÀÑgï ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤£Àß ZÀ¥Àà° CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ¯Éà jAiÀiÁd¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ¥Àà°UÀ½UɯÁè ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀÆwð DgÀzÀ PÁgÀt £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¨ÉAQ Dj¹zÀÄÝ DUÀ £ÉÆqÀ¯ÁV ¥ÀÆwð ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÉà jÃw JgÀqÀÄ MvÀÄÛªÀ §Ar, £Á®ÄÌ gÁåPï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ mÉç¯ï UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ, EªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ, r.¹. ¥ÀnÖ, gÁ¬Ä, ºÀĪÀiÁ, Kgï LlªÀiï »ÃUÉ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ZÀ¥Àà°UÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ºÁUÀÆ gÁåPÀ, mÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ §Ar EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ¸Á«gÀ »ÃUÉ MlÄÖ 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : 5/2013  gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.10.2013 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.