Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                                             
                                 
f¯ÉèAiÀÄ°è QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À eÁ¯Á ¥ÀvÉÛ                    09 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ £Àqɹ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛUÀ¼À°è «±ÀéPÀ¥ï n-20 ¥ÀAzÀåzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ZÉÃvÀ£À¹AUï gÁoÉÆÃgï ºÁUÀÆ f¯Áè ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ eÉ. ¥Á¥ÀAiÀÄå, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤Ã®UÁgÀ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëgÁzÀ JA. ¥Á±Á ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÀiÁ½ÃUÉÃgï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ½AzÀ MlÄÖ gÀÆ.10,25,982/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 7 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ n.«. ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ £ÉÆÃmï§ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï¥É£ï£À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, 09 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¹¦L ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦J¸ïL gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÁeÁ ¸Á§¤AzÀ 8,41,270/- gÀÆ., £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ºÉÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ nëAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¨sÀªÁ¤ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¦.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «oÀ¯ï vÀAzÉ gÀAUÀtÚ, 43 ªÀµÀð, AiÀiÁzÀªÀ d£ÁAUÀ, ¸Á. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 1,01,072/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹.¦.L «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÆ ºÀnÖ ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á. ºÀnÖ, gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 28,040/- gÀÆ. MAzÀÄ f M£ï ªÉƨÉʯï, ¨ÉnÖAUï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.


     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L. zÁzÁªÀ° gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ r.ºÉZï.M. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀĺÀªÀÄäzï jAiÀiÁdÄ¯ï ºÀ¸À£À vÀAzÉ C§Ä¯ï ºÀ¸À£À,             40 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï DmÉÆà PÀ£ïì¯ïmÉAmï, ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ 10,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ CzÉà oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄ»AzÀæ vÀAzÉ ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£À gÉrØ, ªÀÄÄ£ÀÄßgÀÄPÁ¥ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JA§ÄªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 5000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ SÁ¸À ¨sÁ« CA¨sÁ ¨sÀªÀ¤ UÀÄr ºÀwÛgÀ, QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. zÁzÁªÀ°gÀªÀgÀÄ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀÝ fAiÀiÁªÀÅ¯ï ºÀ¸À£À @ ¨Á¨Á ºÁUÀÆ gÀ« EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 5000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ºÉZïn¹ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸ï.L. ¨sÀƸïgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ eÉmÉÖ£ï, DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £À£ÀÄß »rzÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 28,100/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ¢£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L ¢Ã¥ÀPÀ ¨sÀƸï gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ JA§ÄªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 7,500/- ºÀt, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ £ÉÆÃmï§ÄPï, MAzÀÄ ¥É£ï£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

     F ªÉÄîÌAqÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¥Àæ±ÀA¸À¤AiÀĪÁVzÀÄÝ, CzÉà jÃw E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DUÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀp£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢:31-03-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀ gÉÆA¢UÉ  ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸Á¢PÀ EªÀ£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 2 FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ¤AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß DAzÀæzÀ £ÀA¢¤¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 ªÀÄVÎUÉ 10/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è 1 ¥Áè¹ÖPï §PÉÃl EgÀĪÀ MlÄÖ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ. 100/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 180 JAJ¯ï £À ¨Ál°AiÀÄ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁåA¥À¯ï vÉUÉzÀÄ ¹.J¸ï.© JA§ EAVèõÀ CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ vÀªÀÄä vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. G½zÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ £Á±À¥Àr¹ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmɬÄAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÉÆA¢UÉ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ eÁÕ¥À ¥ÀvÀæzÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016, PÀ®A. 273, 284 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÁßPÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಬಸವರಾಜ  ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್  ಇವರು ದಿನಾಂಕ:19-03-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಲ್ಟರ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ   ಅಮರಾಜ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಲ್ ಗಳು  24 ಇದ್ದು ಇವುಗಳು ಸೆಲ್ಟರ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು , ಮರುದಿನ ದಿನಾಂಕ-20-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಟವರ ಬಂದಾದ ಬಗ್ಗೆ  ಮೆಸೇಜ್  ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ  ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ  ಸೆಲ್ಟರ ರ ರೂಮನಲ್ಲಿದ್ದ  24 ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ಶೆಲ್ ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಸುಮಾರು 20,000/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕಗಳ ಶೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಟರ ರೂಮನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗಣಿಕೀಕೃತ  ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 44/2016  ಕಲಂ-  457, 380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 21.03.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ PÁ²ªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ. G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಇತರೇ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಠಾಣೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಠಾಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಪ್ಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಿ, ಪರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ, ರಾಮುಲು ತಂದೆ ವಾಟರ ಹನುಮಂತು ಇವರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಾ ಅಂದರೂ ಬರುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು, ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2016 PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.04.2016 gÀAzÀÄ  111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.