Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢.24-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁAqÉÆð 30 ªÀµÀð PÀAPÀgï ªÁå¥ÁgÀ ºÀjd£À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀiÁgÀÄw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ »gÉêÀĤ FvÀ£ÀÄ ªÀįÉèñÀ£À ¥sÉÆäUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ J°è C¢Ã¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr®è F jÃw ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï ZÁ®Ä ElÄÖ ºÉÆÃV M¢ÃgÀ¯Éà D ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É vÀ®Ä¥ÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ªÀÄj¸Áé«Ä, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà & AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀwà CAvÁ CAzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÁrzÀÄÝ & DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä½UÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀgÀÄ. C®èzÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¥ÀÄ£ÀB ¥Éưøï oÁuÉ ºÀwÛgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà, SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀiË£ÉñÀ, PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÀĸÉãÀ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ & §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä gÀ«UÉ PÀÆqÁ ¥ÀPÀÌrUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr, PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ.CAvÁ ªÀįÉèñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/11 PÀ®A.143.147.148.323.324.354.504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 24/11/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀAPÀ£Á¼À ºÀjd£À 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄĤì¥Á°ÖAiÀÄ PÁ®ÄªÉ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ C°è eÁ¤ @ ºÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃUÁgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀÄæ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀÄrV £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀĹzÀÄÝ £Á£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀzÉà ©qÀÄ«zÀ®è J°è ¹PÀÌgÀÆ ©qÀĪÀÅ¢®è FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ F PÉÃ¸ï ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÉ C°è ºÉÆÃV ªÀÄÄgÁ§nÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MzÀgÁrzÀ£ÀÄ DUÀ CªÀj§âgÀÄ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F 3 d£ÀÀgÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁ£ÀPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁgÀªÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/11 PÀ®A. 506, 509,¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀ:26, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzÁåPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV UÁ½¬ÄAzÀ ¸ÉêÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, aQvÉìUÁV vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: : 27/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2011 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.