Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï. ¹ & J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà Z˺Àt 30 ªÀµÀð eÁ:¯ÁªÀiÁt G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï)     gÀªÀgÀ d£ÁAzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ½AzÀ®Ä ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉøÀÄUÀ¼À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¸ÀÀj EgÀĪÀ¢®.è ¢:22-10-13 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ (UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ)    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÀgÀÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉù£À zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÉÆqÀ°, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr eÁw-¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÉÆãÀªÀÄä½UÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2013 PÀ®A 143.147.148.323.324.307,354.504,506 ¸À»vÀ 149 IPC  ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(x) (xI) SC & ST ACT 1989  PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                 ¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (©.UÀuÉÃPÀ¯ï) zÀ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ®å¥Àà UÁ°AiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: DjPÉÃgÁ    gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°è ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀUÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀÄäUÉ 2 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÁªÀÅ F PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®,è CAvÁ ¢:22-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°ègÀĪÀ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ EvÀgÉ 22 d£À  DgÉƦvÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Á°PÉ. PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:123/13 PÀ®A;143.147.341.114.323.324.307.504.506 R/W149 I.P.C £ÉÃzÀÝgÀ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:19-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvï£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀÀ   ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ,50ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ, n£ÀA 385 ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36   EJ-5910 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀnÖ PÀA¥À¤ qÀÆånUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀzÁzÀ C¥Éà DmÉÆêÀÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀivÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ ¥ÀƯɥÀà vÀAzÉ PÉñÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ®A¨Át MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBAiÀÄgÀzÉÆrØvÁAqÁ vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  ಈಗ್ಗೆ ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನಸ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಗುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕೂಡುವುದು ಮಾಡುತಿದ್ದನು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಂದನೂರು ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಆದಗ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೃತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೀಡಿ ಸೇದುತಿದ್ದನು,ಸದೇ ರೀತಿ ಮೋನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 20/10/13 ರಂದು ಮದ್ಯಾನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೀಡಿಸೇದಲು ಕಡ್ಡಿಗೀರುತಿರುವಾಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಚಿಮುಣಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಚಿರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು ಅದಾಗ್ಯೂ ಸುಟ್ಟಿತು ಮತ್ತೆ 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರಾರಿಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದೆವಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22/10/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಯು,ಡಿ,ಆರ್,ನಂ.13/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.10.2013 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.