Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
    
 CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ದಿನಾಂಕ.04.03.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಗೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. S325.1A85815  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ CAvÁ gÁªÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj eÁ®ºÀ½îgÀªÀgÀÄನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA.34/2016 PÀ®A:  4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 3/3/16 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §£ÀߥÀà vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw £ÉÃPÁgÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ºÁ°ªÀ¹Û ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «ÃuÁ ¨Ágï ªÀÄÄA¢ £À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ AiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36 JA-9901 £ÉÃzsÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §£ÀߥÀà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §£ÀߥÀà£À vÀ¯ÉUɨsÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 4/3/16 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÁAiÀĨsÁV 30 ªÀµÀð eÁw PàëwæAiÀiÁ (¸ÁªÀf) G: SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄPÀÌgÁeï vÀAzÉ ¹Ã¤gÁeï 36 ªÀµÀð G:¸ÉÆArUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¤Ã®ªÀÄä PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ UËgÀªÀÄä 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ 1)§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà       21 ªÀµÀð 2)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ  eÁw ªÀqÀØgÀ G:ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:¤Ã®ªÀÄä PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 26/2/16 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É AiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zsÀ£ÀéAwæ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 3/3/16 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÌgÁeï FvÀ£ÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÉÄʸÀÆgÀ gÁd vÀAzÉ ¹Ã¤gÉrØ 30 ªÀµÀð eÁw gÀqÉØÃgÀ  G:¸ÉÆArV ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/16 PÀ®A 448, 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು
   ದಿನಾಂಕ: 03-03-2016 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಪಿಸಿ 93 ರಂಗಣ್ಣ , ಪಿಸಿ 656 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೇಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಮಾ ಹೊಟೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತಾ ನಿಂತ ಅಂಕೋಶ ತಂದೆ ಭಾವುಲಾಲ ಚೌಹಾನ, ವಯ-24 ವರ್ಷ, ಜಾ-ಹೋಡ್ ಬೇಲ್ದಾರ, ಉ-ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ-ಬೋರ್ವಾ ಮಂಡಲ,ಪೋಸ್ಟ್-ಖಂಡಳಾ, ತಾ-ತೆಲಾರಾ, ಜಿ-ಅಕೋಲಾ, ರಾಜ್ಯ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ Eವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹಾಗು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ1] NOKIA 225, IMEI No 352782079611171,  WORTH Rs-600 2]NOKIA 225, IMEI No 352782079731235,  WORTH Rs-600
3]NOKIA 225, IMEI No 352782079613011,  WORTH Rs-600 4]NOKIA 225, IMEI No 352782079731235,  WORTH Rs-600 5]NOKIA 225, IMEI No 352782079724933,  WORTH Rs-6006]NOKIA 225, IMEI No 352782078941298,  WORTH Rs-600 7]NOKIA 225, IMEI No 352782078944995,  WORTH Rs-600 8]NOKIA 225, IMEI No 352782079588510,  WORTH Rs-6009]NOKIA 225, IMEI No 352782079610215,  WORTH Rs-600 10]NOKIA 225, IMEI No 352782079613037,  WORTH Rs-600 12]NOKIA 225, IMEI No 352782079609233,  WORTH Rs-60013]NOKIA 225, IMEI No 352782079741036,  WORTH Rs-60014]NOKIA 225, IMEI No 352782079619612,  WORTH Rs-60015]NOKIA 225, IMEI No 352782079763014,  WORTH Rs-600ಒಟ್ಟು 14 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು ಇದ್ದು ,ಕಿ,ರೂ.8400/-ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 45/2016 ಕಲಂ 41(1)(ಡಿ) ಸಹಿತ 102 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 03-03-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ    ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್.(ಅವಿ) ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 03-03-2016 ರಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗದ್ವಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಹರಿಜನವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಕೈ ಹೆಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ 1] ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ 2] ಮುಸ್ತಫಾ ತಂದೆ ಮುನವರಸಾಬ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ-243, ಪಿ.ಸಿ-539, ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಪಿಸಿ-151 ರವರೊಂದಿಗೆ ಗದ್ವಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಹರಿಜನವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ, 29 ವರ್ಷ, ಕೊರವರು, ಹಮಾಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ|| ರಾಜೀವನಗರ ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.  ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಕುರುಬರು ಸಾ|| ನಂದಿನಿ, vɯAUÁt ರವರು ನನಗೆ 1 ಲೀಟರಿಗೆ 6/- ರೂಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ಲೀಟರಿಗೆ 20/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1 ಬಿಳಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರಿನಂತೆ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 50 ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ಅ.ಕಿ.ರೂ. 1000/-  ನೇದ್ದನ್ನು   ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, 180 ಎಂಎಲ್ ನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2016 ಕಲಂ:273. 284 ಐಪಿಸಿ & 32.34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                                                                                     
 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2016 gÀAzÀÄ 188 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.