Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jan 2018

Reported Crimes


                                                     

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 16-05-2016 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 01] FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄgÀPÀnÖ (r) PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. & 02] ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ¸Á: £ÀlgÁd PÁ¯ÉÆä, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ರವರು ಆರೋಪಿ ನಂ 04] ªÉÊ.gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ gÉrØ, G: KjAiÀiÁ ªÀiÁå£Édgï, fAiÉÆà PÁåªÀiï ¯Áå§gÉÆÃlj¸ï ¥ÉæöʪÀmï °«ÄmÉqï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: 4 ªÉÄʯï PÁåA¥ï & 05] £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà fAUÀgï, G: PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj, fAiÉÆà PÁåªÀiï ¯Áå§gÉÆÃlj¸ï ¥ÉæöʪÀmï °«ÄmÉqï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 93, N°AiÀÄgÀ NtÂ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, vÁ: PÀĵÀÖV.  ರವರ ಪ್ರೇರೆಪಣೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ .ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ 3 ನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಗೋಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದು 5000 ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳು ಇರುವದಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಸಿಂಧನೂರ ರವರಿಂದ 50,00,000/- ರೂ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಲೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 02-03-2017 ರಂದು ಜಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಗೋಡಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಗೋಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೆ ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ ಜಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನೌಕರರಾದ  ಆರೋಪಿ ನಂ 4) ªÉÊ.gÁªÀÄÄ @ gÀªÉÄñÀ gÉrØ, G: KjAiÀiÁ ªÀiÁå£Édgï, fAiÉÆà PÁåªÀiï ¯Áå§gÉÆÃlj¸ï ¥ÉæöʪÀmï °«ÄmÉqï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: 4 ªÉÄʯï PÁåA¥ï 5) £À«Ã£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà fAUÀgï, G: PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj, fAiÉÆà PÁåªÀiï ¯Áå§gÉÆÃlj¸ï ¥ÉæöʪÀmï °«ÄmÉqï, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 93, N°AiÀÄgÀ NtÂ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, vÁ: PÀĵÀÖV. ರವರು ಸದರಿ ಗೋಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಭತ್ತದ ಚೀಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿ ದಿನಾಂಕ 22-12-2007 ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂಖ್ಯೆ 213/2017 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 05/2018, ಕಲಂ: 420, 406, 407, 408, 409, 107, 108, 115 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.    
ಕಳುವಿನ ಪ್ರರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಫಿರ್ಯಾದಿ ತ್ರಿಶೂಲಧರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು ದಿನಾಂಕ 23-12-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಕೊರ್ಟ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉತ್ತರದ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ HERO HONDA SPENDOR PRO MOTOR CYCLE NO.KA-36/W-6910 CHASSIS NO. MBLHA10ADB9B05175, ENGINE NO- HA10EHB9B06634, COLOURSilver, MODEL-2011, W/Rs 20,000/-  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-40 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಕಳುವಾದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣೀಕೃತ ಮಾಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2018, ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAzÀ , ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦gÁå¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉñÀªÀÄÄR 24ªÀµÀð, J¯ï.J¯ï.© «zÁåyð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:-¤ÃgÀ®PÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥ÉÆæà £ÀA PÉ,J-36  E.¹ -1998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ JA¥ÁAiÀÄgï  ¹Ã¤ªÀiÁ mÁQÃd PÀA¥ËAqÀ M¼ÀV£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹ ¹Ã¤ªÀiÁ ªÀÄA¢gÀzÀ M¼ÀUÉ ¹Ã¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¹Ã¤ªÀiÁzÀ EAlgÀªÀ¯ï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ mÁQÃd ¸ÀÄvÁÛ-ªÀÄÄvÁÛ ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè PÀqÉ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ  ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 16/2018 PÀ®A 379 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 21-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸Ë¨sÁUÀå @ £ÀªÁå UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «±ÀéPÀªÀÄð, ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀUÉÃj, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ zÀ¨ÁðgÀ gÉÆÃqï, oÁPÀÆgÀ PÁA¥ÉèPïì, ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ, f: AiÀiÁzÀVj, ºÁ:ªÀ: »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, JA© PÁ¯ÉÆä, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀÝ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ¼À PÁ® DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «±ÀéPÀªÀÄð, ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ°è J¸ï.r.J, ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀUÉÃj, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ F §UÉÎ PÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £Á¬Ä £Á£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉ¸ÀjlÄÖ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ 2) zÉêÀtÚ, FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ J°èUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ PÉýPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á¬Ä vÀgÀ ©¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄlÄÖwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ PÉýzÀgÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 28-12-2017 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ »gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ºÉÆÃV K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£ÀUÉ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÉ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¯Éà ¸ÀÆ¼É £À£ÀUÉ qÉʪÉǸÀð PÉÆlÖgÉ G½zÀÄ PÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2018, PÀ®A 498(J), 504, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :10.01.2018 gÀAzÀÄ 332 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.