Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ºÉÆ£ÀߪÀÄä FPÉAiÀÄ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjÃvÁ ªÀAiÀiÁB 26ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ £ÀÄUÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ- £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è F «µÀAiÀĪÁV ¢B11-01-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EAzÀÄ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀjÃvÁ½UÉ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ CAfPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁrj CAvÁ PÉýPÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀjÃvÁ½UÉ EªÀvÉÛ ¸ÉÆèÁ£À PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÁPÀj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹ªÁV,zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ DzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À E®eï PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝÝ ²æêÀÄw ¸ÀjvÁ FPÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ¢B16-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2013 PÀ®AB 498(J),302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ:-14-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ. EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀiÁ° ¥Ánïï, 40 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ FvÀ£ÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ©ÃªÀiAiÀÄå ±ÁSÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ "J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁj PÀqÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß CtÚ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå wgÀÄUÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛj£À¯ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 13/2013 PÀ®A, 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


¢£ÁAPÀ:- 13-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UËgÀA¥ÉÃl ²æÃ.ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 45 ªÀµÀð G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- UËgÀA¥ÉÃl zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄQðºÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà£À vÀAVAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 22 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ DvÀ£À vÀAV ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ àªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆ® ªÀiÁgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¤£ÀUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆ£ÀߪÀÄä¼À ªÀÄUÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÉrØAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M¼ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ PÉüÀÄvÀÛ PÀĽw¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛêÉ. fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A, 143, 147 , 148, 448, 323, 504, 506 gÉ« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À J¯ï.L.Dgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è JPÁè¸ï ¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA; 36 gÀ°è ²æà ©. ZÀªÀÄzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAgÉrØ ¸Á: ªÀÄPÁÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀªÀħA¢üPÀgÁzÀ ©.gÀ« EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ 4 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«ÄäzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ J¸ï.Dgï.gÉrØ EªÀjUÉ 1 JPÀgÉUÉ 7®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼ÀAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ 11 ®PÀë 40 ¸Á«gÀ gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß J¸ï.Dgï. gÉrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£ÀgÉrØ EªÀjUÉ PÉý vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄvÀÄÛ ©.gÀ« EªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀ®Ä ªÉÆúÀ£ï gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆúÀ£ï gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆr gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è ºÀt PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2013 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.