Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:30-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಧಿ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAzÁ£ÀUËq ¥Ánïï 35 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀನು ಮೂಡಬಿದರೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು  ಬಯ್ಯಪೂರಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ವ್ಯಾಜೀಕ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಕಾರಿನ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ವಾಹನದ ಲೈಟನ್ನು ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಹಾಗೇಯೇ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಧಿದಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಟಾಟ  ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂ.ಕೆ.-36/-5548 £ÉÃzÀÝgÀ ಚಾಲಕನ ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ನಿಂಗನಗೌಡನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇಯೇ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಏನು ಕೇಳೊತ್ತಿ ಎಂದು ಪಿರ್ಯದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಆಕ್ರಮ ಕೂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಶ್ರೀನಾಥ ಈತನು ತನ್ನ ಟಾಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಕೊಡಲಿ, ಕಬ್ಬಣದ ರಾಡು, ಬಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 1)²æãÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ,2) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, 3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ, 4)UËqÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 5)£ÁUÀ¥Àà UËÀAr, 6)ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¦qÀØ£ÀUËqÀ, 7)ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËAr,8)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËAr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ ¸Á: J¯ÁègÀÆ ¨sÉÆêÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಬಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೋರಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲೇ ಎಂದು ಪಿರ್ಯಧಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಫಿತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಬಡಿಗೆ ರಾಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಫಿ ಶ್ರೀನಾಥನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ  ಬೀಸಿದ್ದು  ಆಗ ಏಟನ್ನು ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 448,307,504,506 gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§®èlV FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ £ÀA©¹ ¢.13-05-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°èAzÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß [ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß] PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzɤãÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä JAzÀÄ ¢.28-05-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß §®èlV UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©lÄÖ DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ jAzÀ ¢.30-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢.30-05-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-50UÀAmÉUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÉUÀÎqÀ¢¤ß eÁw:£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§®èlV  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2014 PÀ®AB 366,420,306 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À ±ÀQÛ ªÀÄl£À SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 01 1) VjñÀ vÀAzÉ CA¨Á¸Á ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÁªÀf G: ªÀÄl£ï SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: ±ÀQÛ ªÀÄl£ï SÁ£ÁªÀ½ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ n.« ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ 20-20 L¦J¯ï QAUïì J¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ¨ï ªÀ¸Àð¸ï ZÉ£ÉÊ ¸ÀÄ¥Àgï QAUïì QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 835/-, MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.500 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUï n.« C.Q.gÀÆ. 4000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 2) «µÀÄÚ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð,  G: ¸ÁªÀf SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgï ºÀA¦ ºÀwÛgÀ .3) ©üªÀĸÉãï gÁAiÀĨsÁV ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ  £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉnÖAUï DrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.125/14 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 60ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ,    ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀV vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj   £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ £ÀAvÀgÀzÀ°è vÁ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä M¦àUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PËnA©PÀ zËdð£Àå PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ wÃ¥ÀÄð ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¥ÀgÀªÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29-05-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀªÀÄä UÀÄr¸À®°è EzÁÝUÀ 1) ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 2) ±ÀgÀtªÀÄä @ «ÄãÁQë  E§âgÀÆ ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀVEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄr¸À°AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ UÉÆdÓ°£À°è PÉqÀ« ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr `` £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀƼÉà PÉÆÃlð §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤£ÀߣÀÄß UÀÄr¸À°£À°è ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CA¢zÀÄÝ C®èzÉà CgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A,- 498(J),323, 324, 355, 506, 436, 511 ¸À»vÀ 34  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀAqÀ F±À¥Àà, 43ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀģɠ PÉ®¸À, ¸Á: G®Ì§AqÀvÁAqÀ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ F±À¥Àà FvÀ£ÀÄ »UÉÎ 10-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 29-05-2014gÀAzÀÄ «¥ÀjvÀªÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ 9J PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è zÁlĪÁUÀ F±À¥Àà£ÀÄ DQäPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¹gÀªÁgÀzÀ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆåAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

          DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¨sÉÆUÁ¥ÀÆgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀ£Áßj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  PÀ£Áßj UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  K£À¯Éà §zÁä¸ï gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ E°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ   FUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §gÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  115/2014 PÀ®A. 498(J) 323 504 506 , L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2014 gÀAzÀÄ 185 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


30 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 28-05-2014 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAnUÉ zÉêÀjUÉ dUÀ° ºÀwÛgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀaÑ dAwUÉ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ UÁ½UÉ eÉÆÃgÁV ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ®zÀ°è EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ QéAmÁ® CQÌ C.Q.-3000/-2) MAzÀÄ QéAmÁ® ©½ eÉÆüÀ C.Q.3000/3) 9 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/4) ªÀÄ£É C¼ÀªÀr¹zÀ dAw PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ C.Q.80000/5)10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt C.Q.25000/6) ¢£À §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.5000/7) MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀ C.Q.3000/»ÃUÉ MlÄÖ 1,25,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.(gÉñÀ£ï PÁqÀð. DzsÁgÀ PÁqÀð ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀĸÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:60 eÁw:£ÁAiÀÄPÀ. G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; gÁeÁ¨sÀPÀë zÀUÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/14    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 29-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸À°ÃA vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 2) EµÁðzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 3) ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 4) eÁ»ÃzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 5) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á 6) £ÀªÁ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÉÆAದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ,ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ £ÀAvÀgÀ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉÆÃj¹ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2014 PÀ®A 147, 148, 504, 506(2), 323, 324, 355, 109 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
1)        ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 2) ¸ÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 3) ¸Áé® ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 4) HzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ HzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå 5) F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 6)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 7) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¥À®èAiÀÄå 8) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Áé® ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 28-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಡಾರ, ಸಲಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ G¨ÉÃzÀÄ®è, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಡಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 504, 506, 323, 324, 354 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

      ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ: ªÀĺÉçƨï C°, PÉ.J¸ï.Dgï.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §¸ïì£ÀÄß PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆUÁgÀrØ, 8ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ   UÀÄ£Àß £ÀA. 97/2014  PÀ®A. 279,  304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 17-04-14gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-18 ¤«ÄµÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 30-04-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-35 ¤«ÄµÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9902093528 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9731780781 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀn¹zÀÝPÉÌ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EgÀĪÀÅzÀ®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2014. PÀ®A 504,506 L¦¹. 66 (J) Ln PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
                                                         

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.