Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 ¦.¹.Cgï.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 07-11-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀzsÀä£Á¨sÀA ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ : zÁ¸ÀgÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É CgÉÆð gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು  ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ 1 ) wªÀÄäAiÀÄå Jj¢«Ää 2) §dÓAiÀÄå UË® E§âgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : CgÉÆð gÀªÀgÀÄ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮವ್ವನ ನಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದಾಸರ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ,   ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 08-11-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 234/2013 ಕಲಂ 504, 353, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 7(1)(ಡಿ) ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              1]UÀÄ£ÉßñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¸ÁB ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï2) FgÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÁB G¥ÁàgÀªÁr UÀAUÁªÀwEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ 3) r.«.gÀvÀÛAiÀÄå vÀAzÉ ZÉ®ªÀAiÀÄå UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÁB  ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï gÀªÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ PÁqÀðzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ  CQÌ, UÉÆâ, vÉÆÃUÀj ¨ÉÃ¼É C.Q.gÀÆ. 6,40,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ DºÁgÀ zÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 180 QéAl¯ï CQÌ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉJ 36/5211 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÀºÀ²Ã®ÝgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2013 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. AiÀiÁåPÀÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ 55 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ FUÉÎ 4-5 wAUÀ½£À »AzÉ vÀªÀÄä ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ¸ÀÜgÀÄ ¸ÀzÀj C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ«Ì÷ÛAiÀÄ ¸ÉêÁ £ÉÆèsÁªÀ £ÉÆÃrDvÀ¤UÉ Ll wAr PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CvÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÀ ¨ÁóJ vÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjÃAzÀ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀ°®è.ºÁUÀÆ D ªÀåQÛAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 7.11.2013 gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ°£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ vÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 8.11.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀħ⽠¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ:-08-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ F »AzÉ DgÉÆæü £ÀA.1 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà£ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæüvÀgÀ ªÀÄzÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ.07-11-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæü 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 ) CªÀiÁvÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà £ÉÃzÀݪÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£Àß §Azï ªÀiÁrzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ EvÀgÀ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ DgÉÆæüvÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæü £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ J£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F gÀ¸ÉÛ ¤ªÀÄä¥Àà£ÉÃzÀ£À¯Éà £ÁªÀÅ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArgÀ¯Éà E£ÉÆߪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ£ÀPÀ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2013 PÀ®A: 504,323,324,355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.11.2013 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.