Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Aug 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


                   ¢£ÁAPÀ: 24/08/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ ¢AzÀ PÀ¸ÀAzÉÆrØUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÁvÁ¥ÀàAiÀÄå£À UÀ¢ÝUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ   ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÁAiÀÄå ¸ÀdÓ¯ïªÀgÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ ¸ÉƪÀÄtÚ£À£ÉÆA¢UÉ ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¸ÀAzÉÆrØUÉ ºÉÆUÀĪÀ zÁj »rzÀÄÝ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ vÁvÁ¥ÀàAiÀÄå£À UÀ¢ÝUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J/¹ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå-PÉ.J-36 -2585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ gÀPÀÛzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉUÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A-279.337. L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ «oÀׯï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: EPÁâ¯ï £ÀUÀgÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀÆÌ¯ï £À°è   ªÁ°¨Á¯ï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄtÂPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ EvÀgÉ 6 d£ÀvÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ªÀÄtÂPÀAvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÀ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ F KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ°§¯ï CqÀ¨ÁgÀzÀÄ KPÉ DqÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÁ E°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄtÂPÁAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà PÉAZÀ¥Àà FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉÃ
                ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀªÀÄzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: ºÀjd£À ªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀiÁªÀ ZÀAzÀÄæ JA§vÀ£ÀÄ FUÉÎ 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F§UÉÎ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvï JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CV¤AzÀ®Æ «oÀׯï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÉ¥Àà gÀªÀjUÀÆ ªÀĺÉñÀÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÀÆ  ¸Àj EgÀ°®è.¢£ÁAPÀ: 26.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß D½AiÀÄ ªÀÄtÂPÁAvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ªÁ°¨Á¯ï DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ C°è ¨sÀgÀvÀß vÀªÀÄä «oÀׯï FvÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÁ°§¯ï ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£À PÀqÉ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÉüÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ «oÀׯï FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ×¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ  CªÁZÀå §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý PÀ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A: 341,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ  40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.