Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ:- 28.07.2013 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁæªÀw UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀiÁ: 26 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄA¦ vÁ: PÀĵÀ×V ºÁ/ªÀ J¯ÉPÀÆqÀèV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ   DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÉƨÉʯï±Á¥ï .FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ  G½zÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  3) AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà PÉÆgÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¹gÀÄUÀÄA¦ vÁ: PÀĵÀ×V ºÁ/ªÀ zÉøÁ¬ÄPÁåA¥ï, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ¸ÀºÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀPÉÆlÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀĪÁUÀ DPÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.  EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÉÄð£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013 PÀ®A 498(J), 504, 506, 448 gÉ/« 34 L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 61 eÁ: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ £Áå®AiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ 1  ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ 2  dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð E§âgÀÄ ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . EªÀgÀ ( ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É PÀÆr) ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ D¹Û ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®ÄPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
      ¢£ÁAPÀ 05.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è  ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀÄÈvÀ 1) ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï ªÀAiÀiÁ 28, eÁ:D¢üzÁæ«qÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2) ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀgÁeï ªÀAiÀiÁ 32, eÁ:D¢zÁæ«qï, G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢. eÉÆåÃw vÀAzÉ ¸É®égÁeï ªÀAiÀiÁ 32, eÁ:D¢zÁæ«qÀ, G:²ÃPÀëQ ¸Á:J5/3 UÁA¢üªÉÄÊzsÀ£Á ºÀnÖ PÁåA¥ï, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw vÀAV ªÀÄAdļÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV UÀAqÀ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï E§âgÀÆ PÀÄlÄA§zÀÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ®ºÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁV E§âgÀÆ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ,vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ, ¨ÉÃgÉ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï CUÀÎUÀ½AzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¥Á夣À GPïUÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 29.08.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.ªÉAPÀlgÁA¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀægÁªï 44 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥ï FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ¥Àæ¸À£Àß UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÁªÀÄ, 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦£À vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ qÁPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉý M§â¼É ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ D ¢£À gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.09.2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2013 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.09.2013 gÀAzÀÄ 82  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.