Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

.    ¢£ÁAPÀ: 02.10.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À J¸ï.J¯ï.«. ºÉÆÃmɯïzÀ gÀƪÀÄ £ÀA. 101 gÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ²æÃ. ºÀj¨Á§Ä ¥ÉÆæèɵÀ£Àj r.J¸ï.¦. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ©. gÁdÄ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄ, ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, wªÀÄägÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, FgÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á. ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ§¯ÉñÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ¸Á. UÀzÁé¯ï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J£ï. J§¯ï ¸Á. ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,665/-, 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q. 7,300/-, 5 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 1,03,500/- ºÁUÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2011 gÀAzÀÄ -50- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,900-/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.