Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Aug 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

:: UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁUÁð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ ::

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉ UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁ D¼ÀªÀr¸À®Ä DAiÉÆÃdPÀjUÉ PÉÆÃjzÉ.

1]  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
2] ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ d£À¸ÀAzÀt ºÉaÑgÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸ÀĪÀAw®è.ZÀ¥ÀàgÀ, ±Á«ÄAiÀiÁ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
3] «ªÁ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVà ¸ÀܼÀªÁVzÀÝ°è, ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
4] ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä E§âgÀÄ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ.
5] UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiVæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
6] ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.PÀnÖUÉ,¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
7] «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï C®APÁgÀ K¥Àðr¸À®Ä «zÀÄåvï E¯ÁSÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
8] CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀjAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
9] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è 24 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¼ÀQgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.(d£ÀgÉÃlgï ªÀåªÀ¸ÉÜ)
10] ¥ÀÆeÉUÉ §gÀĪÀ d£ÀgÀ CUÀªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
11] «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
12] zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
13] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸,À zÀƪÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
14] UÀuÉñÀ «UÀæºÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ §®ªÀAvÀªÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀAw®è.
15] ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåqïÓ,n-±Àlð CxÀªÁ mÉÆæ ¤ÃqÀ®Ä  PÉÆÃjzÉ.
16] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À°gÀĪÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà «¸Àðd£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀzÀÄ.
17] F ¸À® «¸Àðd£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è r.eÉ. ¸ËAqï£ÀÄß §¼À¸ÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.

    ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á°¸À®Ä vÀ£ÀÄä®PÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä  PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
                                            
J¸ï. ¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ಫಿರ್ಯಾದಿ  ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ದ್ಯಾರಬಟ್ಟು. 40 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ ತಾ: ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಆರೊಪಿ ಹಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ನಡುವೆ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಆ ನೀರನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ನೀರನ್ನು ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಹಂಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವನಪ್ಪ  ನಾಯಕ ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ2]  ಮಾರೆಣ್ಣ @ ಬುಡ್ಡಯ್ಯ,  ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕಸಾ:ಸಾದಾಪೂರ 3] ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ
3]  ವೆಂಕೋಬ ತಂದೆ ಶಿವನಪ್ಪ  ನಾಯಕ ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ
 gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ 29/08/14, ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ‘’ ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ, ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದಂತೆ ನೀರಿಗೆ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡು’’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು‘’ಈ ರೀತಿ, ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸಹ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀರನ್ನು  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀರನ್ನು  ಬಿಡಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಾ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆರೋಪಿತರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 236/14 ಕಲಂ 504,324,323,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಭೋಜಾ, 35 ವರ್ಷ, ಲಮಾಣಿ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£À ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದಿರು ಇದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೊದಲನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು , ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ 1 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಉಳಿದ ಹೊಲವನ್ನು ಎರಡನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29/08/14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯ ಮಗ  ಚಿನ್ನರೆಡ್ಡಿಯು ಎಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ 1] ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೋಜಾ, ಲಮಾಣಿ ಸಾ: ಮುರನಪೂರ ತಾಂಡಾ
2] ಹಂತ ಭೋಜಾ, ಲಮಾಣಿ ಸಾ: ಮುರನಪೂರ ತಾಂಡಾ
3] ಧೂಳೂಭಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಜಾ, ಲಮಾಣಿ ಸಾ: ಮುರನಪೂರ ತಾಂಡಾ
4] ಭೋಜಾ ತಂದೆ ಧಾರ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ ಸಾ: ಮುರನಪೂರ ತಾಂಡಾ
EªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಈ ರೀತಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ , ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಬೇಕು’’ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅವು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಬೇಕಂತಲೇ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ‘’ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ‘’ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 237/14 ಕಲಂ 504,324,323,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2014 gÀAzÀÄ  85 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.