Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Nov 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-27-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹-329 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå-25/14 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î gÀªÀÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ  CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ-§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.104/2014 PÀ®A 143.147,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ  76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/- /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.